Skocz do głównej treści strony
REKLAMA

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Data: 10-07-2024

OBWIESZCZENIE

STAROSTY LĘBORSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 311), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 572),

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Lęborka, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na:

 

„rozbudowie ulicy Kellera w Lęborku”

 

Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, zgodnie z poniższym wykazem:

 

 • Działki objęte inwestycją (istniejący pas drogowy):

 • działka nr 184/2 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 203/1 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 292 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 297/3 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 311 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 314/3 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 315/1 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 316/1 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 316/3 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 321/6 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 324 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 327/2 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 340 obr. 0003 Lębork 220801_1

 

 • Działki objęte inwestycją, będące własnością Inwestora przeznaczone pod pas drogowy:

 • działka nr 202/1 (powstała z działki 202) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 204/4 (powstała z działki 204/2) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 303/2 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 305/4 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 305/12 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 310/8 (powstała z działki 310/4) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 312/1 (powstała z działki 312) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 313/1 (powstała z działki 313) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 435 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 438 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 440 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • Działki wydzielone, nie będące własnością Inwestora, powstałe zgodnie z załączonym do wniosku projektem podziału (do przejęcia pod pas drogowy):

 • działka nr 310/6 (powstała z działki 310/1) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 314/6 (powstała z działki 314/4) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 315/4 (powstała z działki 315/2) obr. 0003 Lębork 220801_1

 

 • Działki na czasowe zajęcie pod budowę infrastruktury technicznej oraz dróg innej kategorii:

 • działka nr 206/3 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 293/3 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 302/2 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 312/2 (powstała z działki 312) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 314/7 (powstała z działki 314/4) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 315/5 (powstała z działki 315/2) obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 322/17 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 437 obr. 0003 Lębork 220801_1

 • działka nr 439 obr. 0003 Lębork 220801_1

 

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydania tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia
na adres wskazany w katastrze jest skuteczne.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

W związku z powyższym informuję, że z ww. wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami strony mogą zapoznać się
w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w dniach: poniedziałek od 7:30 do 16:00, środa od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (celem zapewnienia udziału społeczeństwa).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone
po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Grafika 1: Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Polecamy

REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Ogłoszenie Starosty Lęborskiego

Więcej
REKLAMAOgłoszenie Starosty Lęborskiego

Pogoda w Lęborku

Polecamy

REKLAMAAparaty słuchowe

Aparaty słuchowe

Więcej
REKLAMAMaszyny rolnicze

Maszyny rolnicze

Więcej

Przejdź do góry strony