Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk (PIEED-Słupsk) prowadzony przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Przed nami wakacje, jakże odmienne od ubiegłorocznych, z maseczkami na twarzach, przy zachowaniu pewnych odległościach od innych ludzi, unikanie tłumów i innych sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo zarażenia. Jak zatem spędzić letnie miesiące? Przecież lato, jako jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, każdego z nas zachęca do aktywności, odpoczynku i spędzania czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi.

W czerwcu informacje dotyczące Unii Europejskiej publikowane były przede wszystkim w sieci, do komunikowania się z Państwem wykorzystywano media społecznościowe. Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz inne instytucje unijne reagowały na pojawiające się dezinformacje i fakenewsy o UE już w pierwszych miesiącach pandemii. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka w Polsce wydała raport pt. „Obraz Unii Europejskiej w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19″.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk przygotował dla Państwa wakacyjny program związany z komunikacją (kontaktem), byście Państwo otrzymywali bieżące informacje na temat działań podejmowanych przez Unię Europejską. Aktualnie, ze względu na pandemię, działania komunikacyjne Punktu zorientowane są na wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w celu przekazywania istotnych informacji. Planujemy również spotykać się z Państwem na plaży w Ustce czy w Orzechowie, z przestrzeganiem obowiązujących zasad związanych z koronawirusem w danym momencie. Zachęcamy do bezpiecznego wypoczynku, do pochylenia się nad tematyką ochrony zdrowia, również do dyskusji na temat przyszłości Europy czy Europejskiego Zielonego Ładu – jednego z sześciu priorytetów KE.

Komisja Europejska określiła owe priorytety na lata 2019-2024, są one zgodne z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, a dotyczą m.in. wsparcia gospodarki, nauki, cyfryzacji, ochrony zdrowia i życia mieszkańców, ochrony środowiska naturalnego czy naszego europejskiego stylu życia. Niewątpliwie, każdy z nas ma indywidualny wpływ na ochronę zdrowia czy ochronę środowiska. W naszym regionie w sposób zdecydowany winniśmy chronić Bałtyk, zachować urokliwe klify i wydmy w idealnej formie, dbać o nadmorskie lasy i rzeki, by przyszłe pokolenia mogły nadal korzystać z ich unikalnego nadmorskiego piękna.

Unia Europejska i rządy krajowe wyznaczyły jasne cele, aby zgodnie z nimi kształtować europejską politykę ochrony środowiska do 2020 r. i w perspektywie, do roku 2050. Wsparcie dla tej polityki zapewniają specjalne programy badawcze oraz odpowiednie prawodawstwo i finansowanie. Niewątpliwie pandemia wpłynęła na zmianę zapisów strategicznych, spowolniła rozwój gospodarczy i wpłynęła na formę przekazu edukacyjnego, pojawiły się programy wspierające dla gospodarki, kultury i edukacji, opracowano nowe plany i wdrażane są innowacyjne działania związane z ochroną zdrowia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją zamieszczoną w tym numerze oraz do kontaktu z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk. Życzymy, by tegoroczne lato przyniosło wszystkim nam spokój i odpoczynek.

Danuta M. Sroka

Kierownik PIEED – Słupsk

Projekt Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji na realizację projektu Prowadzenie Punktu Informacyji Europejskiej Europe Direct w latach 2018 – 2020

Obraz Unii Europejskiej w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19

Na podstawie analizy setek kont w mediach społecznościowych, tysięcy wpisów, dziesiątek portali – zespół Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka wydał raport – Obraz Unii Europejskiej w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19. Analiza internetu została przeprowadzona pod kątem obrazu Unii Europejskiej w kontekście pandemii. Efektem pracy zespołu analitycznego jest szczegółowy raport pokazujący komu zależało na zdyskredytowaniu Unii Europejskiej. W analizie Fundacji nie pominięto liderów opinii, którzy kształtują przebieg debaty publicznej. Sprawdzono jakie narracje dominowały i w jakim stopniu były sterowane przez siły zewnętrzne. Autorką analizy jest Katarzyna Sumisławska, wsparciem analizy zajął się Jacek Dembiński. Redaktorem Naczelnym jest Ignacy Niemczycki.

Cyt. „Wstępu” raportu „Obraz Unii Europejskiej w trakcie pierwszych miesięcy pandemii COVID-19”: „Sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 jest sprawdzianem europejskiej solidarności i wzajemnego zaufania. Jest to egzamin dla polityków europejskich i krajowych, od których społeczeństwa oczekują jasnych odpowiedzi na kryzys, po pierwsze zdrowotny, po drugie zaś – w dłuższej perspektywie – gospodarczy. W Polsce decyzjom rządu dotyczącym pandemii, wprowadzaniu ograniczeń w przemieszczaniu się, zamykaniu granic, propozycji tarcz gospodarczych, towarzyszyła debata na temat zbliżających się wyborów prezydenckich. Dodatkowo, odpowiedź Unii Europejskiej na COVID-19 była przez polityków u władzy pomijana – Unia była wręcz krytykowana za brak odpowiedzi i wsparcia państw członkowskich […]”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem, który dostępny jest na stronie: http://geremek.pl/assets/files/Aktualnosci/Raport%202020%20v0.pdf.

Strategia farmaceutyczna – otwarte konsultacje publiczne

(z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej)

Pandemia COVID-19 pokazała, że konieczne jest znaczne zwiększenie gotowości i zdolności Unii Europejskiej do skutecznego reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. 16 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sieci internetu, w sprawie strategii farmaceutycznej dla Europy. Konsultacje potrwają 13 tygodni, tj. do 15 września 2020 r., a pytania są dostępne za pośrednictwem EUSurvey. Konsultacje dotyczą kluczowych tematów, do których zostały opracowane pytania. Oto tematy:

– autonomia strategiczna i produkcja leków,

– dostęp do leków po przystępnych cenach,

– innowacje,

– zrównoważenie środowiskowe i wyzwania związane ze zdrowiem.

Celem konsultacji jest umożliwienie społeczeństwu, ekspertom i zainteresowanym stronom wniesienia wkładu w przygotowanie strategii i wyrażenia opinii na temat najlepszych sposobów rozwiązywania problemów związanych z lekami w UE. Strategia ma być przyjęta do końca roku 2020.

W następstwie pandemii COVID-19 strategia farmaceutyczna wpisuje się w nowo zaproponowany Program UE dla zdrowia ma się dostosować do programu w zakresie badań naukowych i innowacji w celu zwiększenia skuteczności finansowania Horyzont Europa. Celem jest zapewnienie Europie zaopatrzenia w bezpieczne i tanie leki, zaspokojenie potrzeb pacjentów i wsparcie europejskiego przemysłu farmaceutycznego w utrzymywaniu roli innowatora i światowego lidera. Kluczowe znaczenie będzie miało współdziałanie w ramach różnorodnych programów i realizowanie wspólnych celów polityki.

Oprócz wspomnianych wyżej konsultacji publicznych 2 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie planu działania dotyczącego tej strategii, które potrwają do 7 lipca 2020 r. Komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides skomentowała:

„Strategia farmaceutyczna dla Europy jest podstawą naszej polityki w dziedzinie zdrowia na najbliższe pięć lat i jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych stron do udzielenia nam pomocy w jej kształtowaniu. Apeluję do stowarzyszeń pacjentów, przemysłu, organów publicznych, środowisk akademickich i ogółu społeczeństwa do udziału w konsultacjach. Dzięki strategii, którą przedstawię do końca roku, będziemy reagować na wyzwania spotęgowane pandemią COVID-19 i na wszystkie problemy strukturalne w zakresie dostępu, przystępności cenowej i strategicznej autonomii naszej Unii w dziedzinie leków. Musimy zadbać o to, by wszyscy pacjenci mieli dostęp do optymalnej opieki i leków po przystępnych cenach. Razem dokonamy zmiany”.

Z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej wynika, że cyt.: „Celem strategii jest stworzenie wytrzymującego próbę czasu systemu, który przyniósłby korzyści związane z cyfryzacją i promował innowacje, zwłaszcza w obszarach, w których potrzeby nie są zaspokajane, takich jak środki przeciwdrobnoustrojowe, leki dla dzieci i leki na choroby rzadkie […]. Strategia przyczyni się do zmniejszenia wpływu leków na środowisko i rozwiązania problemu odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ponadto obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 pokazał, że UE musi mieć pewność, że leki – w tym szczepionki – są dostępne w każdych okolicznościach. Równolegle do konsultacji w najbliższych tygodniach i miesiącach Komisja Europejska przeprowadzi również dwustronne rozmowy techniczne z zainteresowanymi stronami […]”.

Kolejne kroki w Strategii farmaceutycznej, zgodne ze strategią przemysłową Unii Europejskiej oraz priorytetami nakreślonymi w Europejskim Zielonym Ładzie, planie walki z rakiem i strategii cyfrowej, będą stanowić odpowiedź na długoterminowe wyzwania, z których część została spotęgowana przez kryzys związany z COVID-19.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_pl

W przygotowaniu informacji wykorzystano m.in.:

http://geremek.pl/assets/files/Aktualnosci/Raport%202020%20v0.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_20_956

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines

Mobilne Punkty

Każdego dnia poszukujemy przestrzeni, by w sposób otwarty kontaktować się z mieszkańcami Słupska i regiony słupskiego. Pomimo pandemii odbyło się kilka kreatywnych spotkań dotyczących współpracy ze szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi, m.in. z Naczelną Organizacją Techniczną. W wyniku rozmów w siedzibie NOT został zorganizowany Mobilny Punkt, PIEED włączył się również w Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV – VIII), szkół ponadgimnazjalnych (liceów i techników) „Młody Innowator”. Jest to wydarzenie organizowane od wielu lat przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Mobilne Punkty są organizowane w różnych częściach regionu, w budynkach użyteczności publicznej oraz w siedzibach organizacji pozarządowych. W czerwcu b.r. PIEED – Słupsk zorganizował 6 takich Punktów, które umiejscowił w siedzibach partnerów projektu PIEED oraz w siedzibie organizacji pozarządowej. Dotychczas Mobilne Punkty powstały w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14; w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 3; w Urzędzie Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20; w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3; w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 oraz w Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Garncarskiej 4. W najbliższym czasie bezpłatne materiały dotyczące UE znajdą się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Organizacja Punktów daje możliwość dotarcia z informacją unijną do szerokiego grona mieszkańców Słupska i regionu słupskiego.

Do końca 2020 r. praktyka bezpośredniego wyjścia w przestrzeń publiczną będzie kontynuowana. Należy przypomnieć, że Punkt stacjonarny Europe Direct mieści się w budynku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku przy ul. Partyzantów 31 A. Galeria jest instytucją prowadzącą projekt Europa Direct – Słupsk. Obecnie, ze względu na pandemię, kontakt z mieszkańcami, z osobami zainteresowanymi tematyką unijną z obszaru Słupska i regionu słupskiego, z reguły odbywa się w sposób pośredni (maile, telefony, portale społecznościowe, strona www, itp.). Praktyka związana z organizacją Mobilnych Punktów wydaje się słuszna, przynosić wymierne efekty, bowiem osób zainteresowanych tematyką unijną nie brakuje. Biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy mniejszych miejscowości w Powiecie Słupskim nie zawsze mają dostęp do biura stacjonarnego, Punkt Europe Direct dojedzie do tych miejscowości.

W ramach Planu Komunikacji przygotowano również program telewizyjny, emitowany przez TV Słupsk w sieci Vectra pn. „Rozmowy o przyszłości Europy”.

DMS

Pałac w Damnicy – dobra inwestycja

Region powiatu słupskiego słynie z malowniczo położonych dworków, pałaców, zabytków techniki czy tez parków. Jedną z ważniejszych atrakcji są znajdujące się tu obiekty zabytkowe. Tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich lat powiat realizuje inwestycję dotyczącą jednego ze swoich głównych zabytków – Pałacu w Damnicy. Zabytkowy gmach wpisał się na stałe w krajobraz regionu, w którym dziś znajduje się siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego. W 1987 r. został on wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Pałac pochodzący z lat 70. XIX wieku leży w północno-wschodniej części Damnicy. Wzniesiony został na zlecenie Richarda von Blankensee, a zaprojektowany przez architektów Gustawa Knoblaucha i Friedricha Hollina. Ocalały z zawieruchy dziejowej był rozbudowywany, co w zdecydowany sposób wpłynęło na jego obecny kształt dotyczący bryły budynku oraz ilości kondygnacji.

Pałac zbudowany jest na rzucie przylegających do siebie prostokątów. Jako budowla eklektyczna charakteryzuje się różnorodnością stylów. W pałacu znajdziemy szereg wykuszy i występów. Elewacje wschodnia i zachodnia są bogato zdobione, od zachodu znajduje się taras z balustradą i zejście do parku. Zachowały się piękne, stylowe pomieszczenia. Wnętrza parteru mają charakter reprezentacyjny, piętra – mieszkalny, hall główny ma wystrój drewniany, w sali balowej, tzw. Sali Lustrzanej znajduje się plafon wyobrażający cztery pory roku (namalowany w 1902 r. przez Maxa Gartnera). Ściany pokryte są kasetonami wypełnionymi tkaniną oraz taflami luster. W tzw. „pokoju myśliwskim” znajdziemy malowidła ścienne wykonane przez Maksa Gartnera wyobrażające zwierzynę łowną i polujące zwierzęta. Ciekawostką i charakterystycznym elementem jest m.in. rosnąca w marmurowej bibliotece 10-metrowa palma konopna. Przywieziono ją w 1919 r. z Palestyny i umieszczono w specjalnie dla niej przygotowanym miejscu (obecnie jest ona otoczona przeszkloną kopułą). Pałac otoczony jest parkiem podworskim o powierzchni 3 hektary.

Powiat słupski od 2019 r. prowadzi prace renowacyjne elewacji pałacu. Kompleksowy remont czterech stron budynku to inwestycja o wartości około 2,5 miliona złotych. Planuje się, że prace zakończą się w połowie 2021 r., ale już dziś wyraźnie widać, że efekty będą spektakularne. We wnętrzu prowadzone są prace mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Odrestaurowany pałac w Damnicy może stać się jedną z wizytówek regionu. Zabytek ma ogromny potencjał, przedstawiając wartość historyczną i architektoniczną może służyć kulturze i nauczaniu, mieć wpływ na rozwój turystyki kulturowej i edukacji regionalnej. Już dziś odbywa się tu szereg powiatowych wydarzeń kulturalnych i sportowych takich jak Gala Białego Bociana, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Spotkania z Poezją Nieprofesjonalną czy Bieg Pałacowy. Budynek i przyległy do niego park, jak już wcześniej wspomniano, mają ogromny potencjał, pretendują do rangi prężnego ośrodka powiatowego. Poprawa stanu zachowania zabytku oraz działania miękkie związane z edukacją czy kulturą odbywać się będą m.in. poprzez możliwość wykorzystania środków zewnętrznych – Funduszy Europejskich, środków krajowych czy fundacyjnych, z programów dedykowanych kulturze, edukacji, integracji czy przeznaczonych na rozwój wsi.

Kamil Słomiński

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Projekt Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji na realizację projektu Prowadzenie Punktu Informacyji Europejskiej Europe Direct w latach 2018 – 2020