Przegląd Wejherowski

Nowe budynki Ogniska Wychowawczego „Dziadka” otwarte

Przy ulicy Ślusarskiej w Rumi oficjalnie otwarto trzy nowe budynki Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Wejherowski przy wsparciu Miasta Rumia.

W kompleksie trzech nowoczesnych budynków mieszkalnych miejsce znalazło 40 dzieci.

Dzieci od dłuższego czasu już w tej placówce mieszkają, więc się już zadomowiły, niemniej przez pandemię nie można było zrobić oficjalnego otwarcia. Dlatego w ramach spotkania integracyjnego postanowiliśmy pokazać nowe budynki mieszkalne i warunki jakie zyskały dzieci do nauki, odpoczynku czy rozwijania swoich pasji. Bo to jest ich drugi dom podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od 1993 r. ognisko działało przy ul. Gdańskiej, blisko przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Rumia Janowo. W związku z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do standardów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 2017 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego podjął decyzję o konieczności budowy nowych domów dla dzieci.

Zbiegło się to w czasie z potrzebą pozyskania przez Miasto Rumia terenów przy ul. Gdańskiej na budowę węzła integracyjnego z tunelem w Rumi Janowiewyjaśnia Wicestarosta Jacek Thiel. – W związku z tym przekazaliśmy miastu działkę z poprzednią siedzibą, a w zamian otrzymaliśmy teren przy ulicy Ślusarskiej – dodaje wicestarosta.

W pierwszy weekend września oficjalnie zaprezentowano placówkę z trzema nowymi obiektami. Podczas wydarzenia odbył się festyn zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W każdym budynku mieszka 14 dzieci. Do dyspozycji mają kuchnię, aneks jadalny i pokój wypoczynkowy, a na zewnątrz zaplecze sportowe z boiskami do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz siłownię.

Jest to ważna dla nas chwila i zależy nam, aby społeczeństwo i sąsiedzi wiedzieli o tym, że tutaj dzieją się dobre rzeczy. Trafiają do nas dzieci, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej z różnych powodów i tutaj znalazły swój nowy dom – mówi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie Iwona Romanowska.

Łączny koszt inwestycji, wraz z budową dwóch boisk wielofunkcyjnych wyniósł 5.745.000 zł.

Absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Ponad 217 mln zł po stronie wydatków i 210 mln zł po stronie dochodów. Blisko 30 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej oraz ponad 20 mln zł na rozbudowy szkół i remonty w placówkach oświatowych. Tak w liczbach przedstawia się zeszłoroczny budżet powiatu wejherowskiego. Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 r.

Za nami XV Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego, jedna z najważniejszych w ciągu roku, podczas której przegłosowano absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Jak wynika ze sprawozdania zarządu, zaplanowane dochody budżetu w kwocie 214.288.948,00 zł zostały wykonane w wysokości 210.335.774,77 , co stanowi 98% planu. Natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 241.978.140,00 zł zrealizowano w wysokości 217.571.848,12 , co stanowi 89,91% planu. Źródłami dochodów powiatu były dochody własne, które stanowiły 47,22% budżetu ogółem, następnie subwencje ogólne 41,31% oraz dotacje celowe z budżetu państwa 11,47%.

To był pracowity rok. Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, przy znacznym udziale środków zewnętrznych, które wpłynęły na poprawę poziomu życia mieszkańców. Wśród tych zadań są projekty drogowe, oświatowe czy społeczne mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym była rozbudowa drogi Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek, rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Wierzbowej w Wejherowie oraz budowa ronda na ulicy 12 Marca. Ponadto w minionym roku oddaliśmy do użytkowania nowy budynek szkolny z dziesięcioma pracowniami w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz rozbudowaliśmy Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi dodaje starosta.

Duża część budżetu, bo aż 98.239.684,24 zł, powiat wydał w minionym roku na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej, projekty zawodowe dla uczniów i nauczycieli oraz na remonty i modernizacje w powiatowych placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Kolejną pozycją w budżecie powiatu były wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny, które w zeszłym roku zamknęły się kwotą 46.387.525,22 zł. Wśród zadań zrealizowanych w tym obszarze wymienić można budowę trzech nowych budynków dla Ogniska Wychowawczego im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. Następną pozycję w budżecie powiatu zajęły wydatki drogowe, które w 2019 r. wyniosły 29.536.667,16 zł. W zeszłym roku samorząd zrealizował szereg inwestycji drogowych i remontów, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Trzeba również dodać, że wiele zadań było realizowanych wspólnie z gminami, m.in. rozbudowa drogi Szemud – Karczemki, rondo u zbiegu ulic 12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie, chodnik w miejscowości Gniewino czy utwardzenie drogi w Gniewowie na ulicy Spacerowej. Wydatki na pozostałe zadania powiatu wyniosły 43.407.971,50 zł. W tym obszarze wymienić można dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Bojano i OSP Sasino oraz łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Dziękuję radnym, zarządowi, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz starostwa, za zaangażowanie i współpracę przy realizacji budżetu – powiedziała po głosowaniu Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas sesji radni przyjęli także pakiet uchwał na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotację otrzymało sześć parafii na renowację powiatowych zabytków sakralnych, na łączną kwotę 170.000 zł.Prace remontowe na drogach powiatowych

Na skrzyżowaniu ulic Judyckiego, Wniebowstąpienia oraz 12 Marca w Wejherowie kontynuowana jest budowa ronda. Inwestycja miała być oddana pod koniec lipca br., ale podczas robót ziemnych ekipy napotkały na wiele niezidentyfikowanych kolizji. W związku  z powyższym prace zostały przedłużone do końca sierpnia br.

  • Planowo przebiegają prace na drodze powiatowej Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – Kolonia o długości 1,7 km. Właśnie została wylana pierwsza warstwa asfaltu. Przewidywany termin zakończenia robót to koniec września br.
  • Zgodnie z harmonogramem przebiegają także prace na drodze powiatowej Zelewo – Zamostne. Planowany termin zakończenia prac nie jest zagrożony. Inwestycja zostanie oddana do końca października br.


Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy drogi „Łebieńska Huta – Będargowo”

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, a także Wicestarosta Witold Reclaf podpisali umowę z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Pieniądze na ten cel, konkretnie blisko 1,3 mln złotych pochodzą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wejherowo na niebiesko

W Wejherowie obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Na wejherowskim rynku, na którym tego dnia dominował kolor niebieski, mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości dobrze się bawili, a jednocześnie wyrazili swoje wsparcie dla osób z autyzmem.

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Ze względu na obchody Wielkanocy, świętowanie przełożono na 12 kwietnia.

Uroczystości na placu Jakuba Wejhera rozpoczęły się przemarszem, zdominowanym przez niebieski kolor, który kojarzony jest z autyzmem. W pochodzie wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, delegacje wejherowskich szkół i przedszkoli czy klubów sportowych.

– Chodzi o uświadomienie społeczeństwu, jak wygląda autyzm. Osoby ze spektrum autyzmu są bardzo źle odbierane w społeczeństwie, często są dyskryminowane. Jest to druga największa grupa społeczna z dysfunkcją – podkreśla Arkadiusz Raguza, prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem.

Jak powiedziała Małgorzata Woźniak, dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu służą przede wszystkim rozbudzeniu zainteresowania samym autyzmem.

– Obecnie jest to zaburzenie, które występuje u bardzo wielu osób. Z osobami autystycznymi spotykamy się na każdym etapie edukacyjnym, ale również w miejscach publicznych – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. – Świadomość odnosząca się do tego zaburzenia powinna być bardzo szeroka. Ma służyć przede wszystkim zaakceptowaniu takich osób w społeczeństwie.

Oprócz działań dukacyjnych, podczas wejherowskiego święta można było wziąć udział w licytacjach gadżetów przekazanych przez kluby sportowe, firmy i osoby prywatne. Pod ratuszem zorganizowano pokaz wozów bojowych – strażackich i wojskowych – oraz umundurowania policji. Obchody Dni Autyzmu wspierały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa oraz Kębłowa. Na miejscu był też Klub Integracji Społecznej Śródmieście. Wsparcie zapewnili wolontariusze, w większości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

Różne oblicza autyzmu

Autyzm może mieć różny stopień nasilenia. Niektórzy chorzy w ogóle nie nawiązują kontaktów z otoczeniem, nie mówią, ciągle powtarzają te same zachowania. Autyzm nie jest uleczalny, jednak terapia i opieka specjalisty znacznie poprawiają rozwój dziecka. Osoby z autyzmem doświadczają trudności zarówno z komunikacją werbalną i niewerbalną. Często rozumieją wypowiedzi innych osób w sposób bardzo dosłowny. Nie rozumieją żartów, sarkazmu, zwyczajowych powiedzeń i zwrotów. Dużą trudność sprawia im rozumienie mimiki twarzy, tonu głosu, gestów.

Niektóre osoby z autyzmem nie mówią lub ich mowa jest bardzo ograniczona. Zazwyczaj są w stanie zrozumieć częściowo, co do nich mówią inni. Dlatego tak ważne jest wykorzystywanie alternatywnych metod komunikacji, takich jak piktogramy i symbole wizualne. Są też osoby z autyzmem, które mają dobre umiejętności językowe, lecz z trudem przychodzi im nawiązanie dialogu, w związku z czym często powtarzają słowa wypowiedziane przez rozmówcę lub trzymają się jednego tematu i mówią bez przerwy np. o swoich zainteresowaniach.Ruszają przygotowania do Biegu Superbohaterów!💪

Superbohaterowie pilnie poszukiwani! Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej, III Edycji. Wydarzenie odbędzie się 3 czerwca w Parku Majkowskiego, w tym roku dedykowane jest 9 letniej Patrycji Bieszke, która potrzebuje chodzika do utrzymywania stabilnej pozycji. Więcej szczegółów już wkrótce!
MTB – Małe Trójmiasto Biega„Drogą Do Nieba Śladami Remusa” Gryfem Literackim 2017!

W tym roku nagrodzona została książka Edmunda Szczesiaka. Wśród wyróżnionych pozycji znalazły się także te autorstwa Tomasz Fopke i Andrzeja Drzeżdżona, a także Tomasza Meringa. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
Miejska Biblioteka Publiczna w WejherowieOtwarcie Powiatowego  Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiat Wejherowski jest drugim w Województwie Pomorskim samorządem, w którym funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jednostka mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Zadaniem PCZK jest nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami prowadzącymi monitoring środowiska i akcje ratownicze oraz humanitarne. Dyżur pełniony jest całodobowo.Spotkanie pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

W wejherowskim starostwie odbyło się spotkanie dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W spotkaniu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie i Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku udział wzięło blisko stu pracodawców z Powiatu Wejherowskiego.Święty Mikołaj na rynku w Wejherowie

Najmłodszych wejherowian odwiedził Święty Mikołaj i jego pomocnicy z Pracowni Ambrożego Kleksa.Wejherowo, jak każdego roku w Mikołajki, rozbłysło tysiącami lampek. 

W roli Świętego Mikołaja wystąpił tradycyjnie prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który wręczył nagrody w konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych i ośrodków szkolno- wychowawczych w Wejherowie. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 100 ozdób, a oceny prac dokonała komisja w składzie: Teresa Patsidis (przewodnicząca), Anna Elwart, Danuta Komosińska i Joanna Boyke.

Pierwsze miejsca w konkursie zajęli: Maja Potrykus – SP 8 i Olaf Konkol – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących. Drugie miejsce zajął Juliusz Wcisło – SP 11 i Kaspian Czaja – SP 9. Trzecie miejsce zdobyli: Martyna Zwierz – SP 11, Jakub Korejke – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących. Czwarte miejsce jury przyznało Wiktorii Kasianowicz – SP 6 i Dianie Drobnej – SP 7. Piąte miejsce zajęła Nina Dejk – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego i Julia Gaweł – SP6, a szóste – Jakub Wolski – SP 8 oraz Wojciech Gruba – SP 5.

Przypomnijmy, że Święty Mikołaj zawita do Wejherowa po raz drugi, 13 grudnia po otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego, aby wręczyćwyróżnienia oraz nagrody za udział w konkursie. Ozdoby biorące udział w konkursie, zostały wyeksponowane na choince na placu Jakuba Wejhera.

Świąteczne iluminacje

Mieszkańcy mają już okazję podziwiać świąteczne iluminacje. Udekorowany jest ratusz, fontanna i kamienice na rynku, a także deptak i przyległe ulice. Przed ratuszem stanęła kilkumetrowa podświetlana choinka, którą zdobią wyjątkowe wzory kaszubskie. Nie zabrało podświetlanych wielkich prezentów i Mikołajowego Tronu, na którym można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na rynku tradycyjnie tuż przed świętami pojawi się drewniana szopka Bożonarodzeniowa. Świąteczne światełka ozdobiły ulice Śródmieścia oraz wejherowski park. Każdego roku wejherowska iluminacja jest nieco zmieniana i rozbudowywana o kolejne nowe, atrakcyjne elementy.Mikołajki na placu Jakuba Wejhera

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają na tradycyjne Miejskie Mikołajki, które odbędą się środę 6 grudnia br. na placu Jakuba Wejhera.
Główną atrakcją tegorocznych Mikołajek będzie spotkanie Świętym Mikołajem i jego pomocnikami w Pracowni Ambrożego Kleksa.
W programie:
15.30 – 16.00  Przywitanie gości,
16.00 – 17.00  Spektakl „Mikołaj w Pracowni Ambrożego Kleksa” – widowisko z wykorzystaniem światła UV przepełnione świąteczną atmosferą,
17.00 – 17.35  Zimowo-Mikołajkowe zabawy z Ambrożym Kleksem i Kaczką  Dziwaczką, Świąteczna Zumba, korowód, hece i gagi animacyjne, konkursy,
17.35 – 18.00  Przybycie Świętego Mikołaja; Przemowa Mikołaja; Taniec Kleksa i Mikołaja oraz rozstrzygnięcie Konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową i wręczenie nagród. Wspólne zdjęcie z postaciami z bajki.


Jarmark Bożonarodzeniowy w Wejherowie

Już po raz piąty w dniach 13 do 22 grudnia br. zagości na wejherowskim rynku Jarmark Bożonarodzeniowy wprowadzając nas w przedświąteczną atmosferę.Uroczyste otwarcie jarmarku odbędzie się 13 grudnia o godz. 17.Atmosferę Jarmarku w świątecznej scenerii – z choinką przed ratuszem, dekoracjami i iluminacjami świetlnymi, stworzą także jego atrakcje. Wzorem ubiegłego roku, oprócz karuzeli weneckiej, atrakcją będzie bezpłatne lodowisko syntetyczne dla dzieci.

W grudniu najbardziej świątecznym miejscem w Wejherowie będzie Plac Jakuba Wejhera. Świąteczne ozdoby i smakołyki, tradycyjne wędliny, ryby, miody, biżuteria, zioła i przyprawy, wenecka karuzela i lodowisko – to tylko niektóre atrakcje wejherowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Stoiska czynne będą w godz. od 11 do 18, a w weekendy od 11 do 19.

 Zbliża się jedno z radośniejszych świąt – Święta Bożego Narodzenia. W przedświąteczny klimat wprowadzi nas Wejherowski Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego będzie można kupić tradycyjne przysmaki, a także oryginalne i niebanalne prezenty dla bliskich, przyjaciół, znajomych. Zapraszam do uczestnictwa w Jarmarku i wspólnego przeżywania tego pięknego czasu – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.Gwiazdy tańca zatańczą w Wejherowie

W dniach 9-10 grudnia 2017 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 odbędzie się po raz drugi w Wejherowie Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa.

Jest to już dwudziesta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Sportowego Tańca Towarzyskiego organizowana przez Taneczny Klub Sportowy „FALA” w Sopocie wspólnie z Federacją Tańca Sportowego. W tym roku w Wejherowie rozegrane zostaną dwie najbardziej prestiżowe imprezy sportów tanecznych w kraju i naszym województwie – Finał Grand Prix Polski Ekstraklasa Taneczna Federacji Tańca Towarzyskiego oraz Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sportowym Tańcu Towarzyskim. Odbędzie także II Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa oraz Mikołajkowy Turniej Par Przedszkolnych.

W Finale Grand Prix Polski (druga, co do ilości uczestników impreza sportu tanecznego po Mistrzostwach Polski) udział wezmą najlepsze sportowe pary taneczne w kraju a podczas Mistrzostw Województwa wyłonione zostaną (w każdej z kategorii )trzy najlepsze pary z naszego okręgu, które będą reprezentować nasz region na Mistrzostwach Polski a potem Świata.

Podczas turnieju rozegrane zostaną też Mistrzostwa Par Przedszkolnych, w których weźmie udział około 400 małych tancerzy reprezentujących przedszkola naszego okręgu. W sumie podczas dwóch dni wejherowskiego turnieju wystąpi około 1200 tancerzy sportowych (z czego prawie połowa to pary dziecięce w wieku od 7 do 13 lat i 400 tancerzy z przedszkoli). Na imprezie ma pojawić się około 200 zaproszonych gości, przedstawicieli radia, telewizji, prasy oraz około 2000 widzów, odwiedzających turniej rotacyjnie przez dwa dni trwania imprezy i tysiące widzów podczas bezpośredniej transmisji na kanale w internecie.

Punktem kulminacyjnym zawodów, zarówno w sobotę 9 grudnia, jak i w niedzielę 10 grudnia, będzie Wieczorna Gala Taneczna. Wieczorną Galę — finałową, poprowadzi – podobnie jak w latach ubiegłych – doskonała tancerka, trenerka i sędzia tańca sportowego Iwona Pavlović, znana z telewizyjnego show — jurorka Dancing With The Stars — Taniec z Gwiazdami!

Bilety wstępu na trybuny dla publiczności – 20 zł od osoby, bilet wstępu/miejsce przy stoliku – 50 zł od osoby, dzieci do lat wstępu – wstęp wolny.

Zapraszamy!

fot. www.wejherowo.plArkadiusz Kraszkiewicz nowym zastępcą prezydenta Wejherowa

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt powołał Arkadiusza Kraszkiewicza na stanowisko pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa ds. społecznych i ekonomicznych.

– Jednymi z najważniejszych zagadnień w funkcjonowaniu samorządu są sprawy finansowe, coraz większą rolę w zarządzaniu miastem odgrywają także organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, a pan Arkadiusz Kraszkiewicz, który przez wiele lat zajmował się wejherowskim budżetem i sprawami finansów, ma ogromną wiedzę w dziedzinie ekonomii, finansów oraz księgowości. Posiada także wrażliwość społeczną. Te umiejętności będą bardzo pomocne w pracy zastępcy prezydenta – mówił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas konferencji w ratuszu wręczając akt powołania Arkadiuszowi Kraszkiewiczowi.

Arkadiusz Kraszkiewicz jest wejherowianinem, absolwentem SP nr 6 w Wejherowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, rachunkowość i finanse na Uniwersytecie Gdańskim, zarządzanie oświatą oraz negocjacje i mediacje na Uniwersytecie Warszawskim.

W 2003 roku rozpoczął pracę w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Pracował na stanowisku referenta, podinspektora, inspektora i zastępcy kierownika. Od 2009 r. pełnił funkcję skarbnika miasta Wejherowa, był wówczas najmłodszym skarbnikiem miasta w województwie pomorskim i jednym z najmłodszych Polsce.

Arkadiusz Kraszkiewicz w trakcie pracy zawodowej, wciąż  podnosił swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu finansów publicznych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Jest członkiem Komisji Finansów Związku Miast Polskich. Mimo szerokiego zakresu obowiązków służbowych poświęcał się pracy społecznej. Był członkiem i prezesem Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses oraz współzałożycielem i członkiem Wejherowskiego Chóru Mieszanego Camerata Musicale.

fot. www.wejherowo.plDZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W WEJHEROWIE

Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia, a także niewątpliwą atrakcją, będzie IV MARATON PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. Spotkajmy się 11 listopada 2017 r. o godz.18:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Zapraszamy całe rodziny, dzieci i młodzież do wspólnego śpiewania. Poprzez śpiew oddajmy hołd tym, którzy wywalczyli dla nas wymarzoną niepodległość. Cieszmy się, że mamy dziś wolną Polskę.

Uczestnicy koncertu otrzymają okazjonalne, bezpłatne śpiewniki, w których znajdą się najpopularniejsze pieśni śpiewane m.in. w okresie powstań narodowych, które zabiorą na pamiątkę do domu. 
– Te pieśni są częścią naszej kultury i narodowej tradycji. Pozwalały walczącym przetrwać trudy walki i dodawały otuchy kiedy szli na bój. Chcemy, żeby ciągle żyły, by młode pokolenie o nich nie zapomniało – zaznacza Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W WEJHEROWIE
11 listopada 2017 r. o godz.18:00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W WEJHEROWIE

Zbliża się 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto tego dnia zamanifestować swój patriotyzm, uczestnicząc w obchodach Dnia Niepodległości w Wejherowie.
Organizatorzy, czyli Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Miasto Wejherowo zaplanowali na ten dzień szereg atrakcji. Będzie marsz niepodległościowy Nordic Walking, nabożeństwo oraz biało-czerwona parada niepodległościowa.W tym szczególnym dniu dla KAŻDEGO POLAKA spotkajmy się WSZYSCY w Wejherowie!WEJHEROWSKI SZPITAL OTRZYMAŁ TOMOGRAF WART 3 MILIONY ZŁOTYCHZmiany w powiatowym budżecie

Radni powiatu wejherowskiego wprowadzili zmiany do budżetu. Umożliwiło to staroście podpisanie umowy na dofinansowanie termomodernizacji trzech budynków. Dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego w wyremontowanych pomieszczeniach swoje lokum znajdzie m.in. przedszkole specjalne. W sumie powiat wejherowski na wspomnianą inwestycję otrzyma prawie 2,6 mln zł. Wkład własny starostwa wyniesie ponad 900 tys. zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie również termomodernizacja budynku obecnie zajmowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Szkoły Zawodowej Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W ramach prac wykonane zostanie ocieplenie budynków od wewnątrz, z uwagi na to, że budynki są zabytkowe i nie ma aktualnie pozwolenia konserwatora na zmianę elewacji . Wymienione zostaną okna, stolarka, instalacja oddymiająca i wentylacyjna.

W ciągu najbliższych tygodni wejherowskie starostwo rozpisze odpowiednie przetargi na wykonanie termomodernizacji. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017–2018, więc budowlańcy do pracy przystąpić muszą jeszcze w tym roku. Dodatkowo budynek zajmowany przez inspektorat budowlany zostanie kompleksowo wyremontowany. PINB ma zostać przeniesiony do budynku po wyprowadzającym się urzędzie gminy. Natomiast w zupełnie odnowionych pomieszczeniach swą siedzibę znajdzie m.in. przedszkole specjalne, grupy wczesnego wspomagania rozwoju oraz roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Przedszkole przeznaczone będzie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Podopieczni tej placówki do świeżo wyremontowanego budynku wprowadzą się we wrześniu 2018 roku.Węzeł Kwiatowa

Już niedługo wybudowany zostanie wejherowski Węzeł Kwiatowa . Jest już dokładna wizualizacja pokazująca, jak będzie wyglądała przestrzeń wokół dworca oraz samo rozwiązanie drogowe. Szacuje się, że inwestycja będzie kosztowała 48 mln zł. To jedna z trzech wielkich, strategicznych inwestycji komunikacyjnych w Wejherowie, obok budowanego obecnie Węzła Śmiechowo (Zryw) i już wybudowanego Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa Węzeł Działki.

Budowa pozwoli na bezkolizyjne połączenie dwóch części miasta, przedzielonych drogą krajową numer sześć i torami kolejowymi. Inwestycja ma kosztować około 48 mln zł. Miasto otrzymało 18 mln zł z funduszy Unii Europejskiej, reszta środków ma pochodzić z budżetu miasta bądź z kredytów. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również ulice, powstanie rondo oraz przejście i winda dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Równolegle PKP ma zająć się modernizacją torów i remontem dworca. Prace związane z budową Węzła Kwiatowa mają ruszyć jeszcze przed najbliższymi wakacjami. Cała modernizacja zakończy się najprawdopodobniej w 2019 roku.Warhammer 40,000 w Rumii

Na stołach rumskiej Stacji Kultura, odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Warhammer 40,000. To odmiana standardowej gry planszowej, oferująca znacznie więcej elementów strategicznych. Rozgrywka odbywa się przy użyciu miarek calowych, figurek oraz kostek do gry, które służą do wykonywania testów trafienia. W rumskich zmaganiach uczestniczyły drużyny z Trójmiasta, Koszalina, Wrocławia, oraz Warszawy. Do każdej z bitew doszło w pomieszczeniach Stacji Kultura. Jak usłyszeliśmy, to hobby zarówno dla 10-latków, jak i 45-latków. Pasjonaci kupują plastikowe modele, które następnie trzeba złożyć, skleić, później można je pomalować, wystawiać na stół zgodnie z rozpiską i grać zgodnie z zasadami, zdobywając punkty.

Pomimo rywalizacji o nagrody, każde z kilkugodzinnych spotkań przebiegło w przyjaznej atmosferze. Organizatorzy zapewniają, że to nie koniec przygód z grami strategicznymi w Stacji Kultura, dlatego osoby, które nie miały jeszcze okazji zobaczyć podobnych rozgrywek na żywo, będą mogły to zrobić w najbliższej przyszłości. Jak się dowiedzieliśmy pomorscy gracze w Warhammer 40,000 to najliczniejsza grupa w Polsce. Organizatorem spotkań jest Stowarzyszenie Miłośników Gier Strategicznych „Trójmiasto”.W Krokowej o pieniądzach dla gmin

W Krokowej debatowano o przyznaniu środków dla samorządów od PGE EJ 1. Okazuje się, że gminy lokalizacyjne mogą nie otrzymać tyle pieniędzy, ile zakładały wcześniejsze ustalenia. Rozmowy trwały, przy zamkniętych dla mediów, drzwiami.

W Krokowej odbyło się się spotkanie PGE EJ 1 z samorządowcami i przedstawicielami mieszkańców z gmin i powiatów, których dotyczą pracy nad planowaną budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami, bez obecności mediów, co dziwiło samorządowców. Jak nam powiedziano woleliby, aby tego typu sprawy odbywały się przy otwartej kurtynie tym bardziej, że pieniądze przecież mają wpływać na rozwój trzech gmin i warto żeby społeczeństwo wiedziało, skąd pochodzą środki przeznaczone na te cele Na rozwój gmin lokalizacyjnych PGE EJ 1 w tym roku przeznaczyło ponownie, jak w roku ubiegłym, 2 miliony złotych. Wówczas, przez problemy biurokratyczne, gminy nie wykorzystały wszystkich przekazanych przez PGE pieniędzy. W związku z tym część wydatków, według PGE, przeszła na obecny rok, a to oznacza straty dla samorządów. W przypadku gminy Krokowa chodzi o 150 tysięcy złotych. Samorządowcy tej gminy twierdzą, że zrobią wszystko, żeby tych pieniędzy nie stracić. W najgorszej sytuacji jest gmina Choczewo, która praktycznie w ogóle nie ma puli do wykorzystania. Gmina Gniewino ma ich 90 tysięcy złotych.

Samorządowcy nie zgadzają się z założeniami spółki i utratą środków. Uważają, że nigdzie w regulaminie nie zostało określone to, że wnioski, które z jakiegoś powodu nie zostały zrealizowane w danym roku kalendarzowym, albo nie miały podpisanej umowy w sposób automatyczny, obciążają pulę następnego roku. Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowania należą do zarządu PGE EJ 1.Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

W Luzinie po raz pierwszy odbył się Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Była to już czternasta edycja tej imprezy. Gospodynie wiejskie gotowały, śpiewały, modnie się ubierały, a nawet rozśmieszały licznie zgromadzoną w luzińskiej sali widowiskowej, publiczność. W ramach turnieju poszczególne reprezentantki gospodyń rywalizowały w pięciu kategoriach. W konkursie na produkt „Ciasto z owocami” triumfowały gospodynie z KGW Cewice. W tablicy „Pokolenia” zwyciężyło KGW Górki. W kategorii moda „Kreacja-inspiracja” najlepiej wypadło KGW Czarne. Najśmieszniejszy występ kabaretowy „Jak nie my, to kto” przygotowały gospodynie z KGW Łebień, a najlepiej tańczyły „Z bajki” panie z KGW Żelisławki. Puchar Grand Prix Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wywalczyły gospodynie wiejskie z KGW Rokocin.

W turnieju udział wzięły następujące KGW: Gołczewo (powiat bytowski), Czarne (powiat człuchów), Żelisławki (powiat gdański), Kamienica Szlachecka (powiat kartuski), Tychnowy (powiat kwidzyński), Cewice (powiat lęborski), Górki (powiat kościerski), Jazowa (powiat nowodworski), Władysławowo (powiat pucki), Łebień (powiat lęborski), Lasowice Wielkie (powiat kluczborski), Rokocin (powiat starogardzki), Brzuśce (powiat tczewski) i Bolszewo (powiat wejherowski).

Kolejny, XV turniej kół gospodyń wiejskich odbędzie się w Żukowie.Studenci dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność i podeszły wiek często wymagają przeprojektowania mieszkania bądź domu tak, aby można było w nim funkcjonować pomimo ograniczeń fizycznych. W tym zadaniu już po raz czwarty pomogą studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Trwają zapisy na warsztaty pt. „Projektowanie Uniwersalne – jak żyć razem, nie obok siebie”. Osoby, które chcą zmienić swoje mieszkanie czy dom, będą mogły skorzystać z pomocy młodych adeptów architektury. Wspólnie z nimi będzie można stworzyć koncepcję dostosowaną do potrzeb różnych użytkowników, również tych, którzy mają ograniczenia w mobilności czy percepcji. Sukces poprzednich edycji pokazuje, że seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami liczą, że młodzi adepci architektury pokażą, jak dostosować mieszkanie do zmieniających się potrzeb, możliwości poruszania się, czy zmian w percepcji zmysłów. Jak się dowiedzieliśmy aranżacje zostaną przygotowane tak, aby spełniały wymogi dostępności.

Hasło warsztatów „jak żyć razem, nie obok siebie” ma być motywem wprowadzenia zmian w swoim otoczeniu, wyjścia z izolacji i samotności do pełnej aktywności i integracji w lokalnej społeczności.

Spotkania rozpoczną się 19 kwietnia, a zakończą 24 maja. Mogą w nich uczestniczyć zarówno osoby niepełnosprawne, seniorzy, jak i studenci. Osoby, które chcą wziąć udział w przedsięwzięciu, mogą się zgłosić mailowo lub telefonicznie do Centrum Projektowania Uniwersalnego (e-mail: universaldesign@pg.gda.pl, tel. 58 347 14 13) w terminie do 13 kwietnia, do godziny 15:00. Należy podać, jakiej przestrzeni dotyczyć będą zmiany (mieszkania, domu lub najbliższego otoczenia) i zostawić dane kontaktowe. Na podany w zgłoszeniu kontakt odpowiedzą studenci i umówią się na spotkanie, na które należy przygotować plan (szkic) i ewentualnie zdjęcia zgłoszonej do przeprojektowania przestrzeni.

Warsztaty są częścią Bałtyckiego Festiwalu Nauki, a ich efekty będzie można oglądać na wystawie, która odbędzie się w dniach 22-26 maja na terenie Politechniki Gdańskiej. Najlepsze prace zostaną również zaprezentowane w gdyńskim InfoBoxie.Sprzęt medyczny od WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nowoczesny sprzęt medyczny dla Wejherowskiego szpitala. Sprzęt trafił na oddział pediatrii . Jak usłyszeliśmy wśród dostarczonego zestawu znalazły się między innymi lokalizator naczyń krwionośnych, pulsoksymetr oraz dziesięć specjalistycznych łóżeczek dziecięcych, w których dziecko może bezpiecznie leżeć, nie wypadnie, ogólnie nie ma możliwości, aby stało się dziecku coś złego. Lokalizator naczyń krwionośnych, jest szczególnie pomocny w przypadku dzieci, u których żyły są słabo widoczne i trudno je zlokalizować. Z kolei pulsoksymetr to medyczny monitor parametrów życiowych .

Jak podkreśla personel, wejherowski szpital co roku otrzymuje przydatny sprzęt medyczny w ramach działań fundacji. Zawsze są to najlepsze urządzenia dostępne na polskim rynku, które sprawdzają się w codziennej pracy. W najbliższym czasie szpital ma otrzymać również od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tzw. holter EKG, który pozwoli na całodobową diagnozę dzieci, u których występują zaburzenia rytmu serca.Rynkowy żywiec pod kontrolą

Strażnicy miejscy z Wejherowa prowadza wzmożoną kontrolę na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej. Jak usłyszeliśmy jest to reakcja na doniesienia o prowadzonym tam nielegalnie handlu żywymi zwierzętami. Bez odpowiedniej kontroli weterynaryjnej zwierzęta mogą przenosić choroby.

Strażnicy mówią, że w tym miejscu obowiązuje zakaz tego rodzaju handlu,. Nie ma tam odpowiednich warunków oraz na miejscu brakuje lekarza weterynarii. Strażnicy pouczyli sprzedających i nakazali im opuszczenie targowiska. Nie była to jednak pierwsza tego rodzaju interwencja.

Zwierzęta nie posiadają świadectw pochodzenia i nie wiadomo, czy są zdrowe. Wcześniejsze kontrole wykazały, że zwierzęta wprowadzane do obrotu na targowiskach pochodzą z nielegalnych chlewni i kurników. Strażnicy podkreślają, że zwykłe mandaty i pouczenia nic nie dają. Za kilka dni w tym miejscu dalej odbywać się będzie nielegalna sprzedaż. Dlatego w najbliższym czasie na targowisku przy ulicy Przemysłowej oraz przyległych ulicach pojawią się wzmożone kontrole służb porządkowych i weterynaryjnych. Na opornych handlarzy posypią się mandaty. Jeśli sprzedawcy nadal w rażący sposób naruszać będą przepisy, strażnicy będą kierować sprawy do prokuratury i sądu.Remontowane ulice

Trwają prace przy przebudowie ulicy Ofiar Grudnia 1970 w Wejherowie. Miasto przeznaczyło na to zadanie ponad pół miliona złotych. Modernizacja ulicy ma poprawić komfort jazdy na tym odcinku. Na długości 300 metrów zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o szerokości 4,5 metra. Powstaną chodniki, zjazdy do posesji z kostki betonowej. Wykonany zostanie także element spowalniający ruch. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa. To kolejna ulica w Wejherowie Śmiechowie, która zostanie utwardzona. Wybudowany został parking przy cmentarzu, przebudowano również ulice Leśną, Wschodnią, Poprzeczną, Środkową, Nową, oraz Brzozową. Wspólnie z powiatem zmodernizowano ulicę Odrębną, oraz ulicę Ofiar Grudnia 1970 . Dokładny koszt przebudowy to 528 tys. złotych.Onkologia wyremontowana

Zakończył się remont poradni onkologicznej w Wejherowskim szpitalu. Jeszcze niedawno z poradni korzystało blisko sto osób. Teraz jest ich już ponad sześciuset miesięcznie. Lekarze twierdzą, że niezbędna jest stała modernizacja poradni. Prace remontowe poprawiły warunki przyjmowania pacjentów oraz komfort pracy lekarzy. Jak usłyszeliśmy nowe oblicze zyskały sale gdzie przyjmowani są pacjenci, gabinety lekarskie oraz korytarz. Przygotowano również pomieszczenie, gdzie można przeprowadzać drobne zabiegi chirurgiczne. Tak duży zakres prac był możliwy dzięki wsparciu sponsorów, którzy przekazali na ten cel 52 tysiące złotych. Wsparcia udzieliły firmy zrzeszone w Norda Biznes, Stowarzyszenie Onkologia Pomorska oraz osoby prywatne. Szpital ze środków własnych wydał 8700 złotych. To jednak nie koniec planów związanych z rozwojem poradni onkologicznej w wejherowskiej lecznicy. Jak nam powiedziano, po wybudowaniu nowego bloku operacyjnego, pozyskane pomieszczenia zostaną oddane do dyspozycji specjalistów walczących z chorobą nowotworową.Nielegalne parkowanie

Wielu kierowców w Wejherowie ma problem znalezienia wolnych miejsc do parkowania. Wiele z nich zajmowanych jest nielegalnie lub z naruszeniem obowiązującego prawa. Wejherowscy strażnicy miejscy nie ukrywają, że parkowanie pojazdów to wciąż wielki problem sporej liczby kierowców. Jednym najczęstszych przewinień jest pozostawianie na parkingach pojazdów w złym stanie technicznym, co skutkuje między innymi wyciekami oleju i płynów eksploatacyjnych. Strażnicy dostrzegają też inne problemy. Jak usłyszeliśmy wielu młodych osób nie posiadających uprawnień do kierowania pojazdami nabywa samochód za kilkaset złotych i ignoruje obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym oraz zwykłe zasady obowiązujące przy parkowaniu . Zdarza się, że kierowcy nie tylko blokują koperty zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych, a wręcz zajmują dwie na raz. Nierzadko, gdy brakuje miejsc postojowych, taranują również słupki. Wejherowska straż nie będzie tolerowała łamania przepisów związanych z nielegalnym parkowaniem. Jak powiedzieli, zwiększą liczbę kontroli miejsc do parkowania i w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów kierowcy będą surowo karani. Najbardziej oporni trafią przed oblicze sądu.Nie ! Dla drogi przez puszczę

Ekolodzy prowadzą akcję protestacyjną przeciwko planom budowy drogi biegnącej przez Puszczę Darżlubską. W internecie zbierane są podpisy pod petycją w tej sprawie.

Przeciwnicy budowy tej drogi uważają, że inwestycja zbyt mocno ingeruje w naturalne środowisko, co ich zdaniem, może prowadzić do pełnej degradacji. Apel w tej sprawie umieszczony został w internecie. Podpisało go do tej pory kilkaset osób. Pomysłodawcy tego apelu liczą na podpis nawet 10 tysięcy osób. Petycja ma trafić później do władz powiatu wejherowskiego oraz puckiego. Projekt budowy drogi pomiędzy Puckiem i Wejherowem spotkał się z mieszaną opinią mieszkańców miejscowości położnych w rejonie planowanej inwestycji. Niedawno odbyły się konsultacje społeczne, podczas których nie kryli oni swoich obaw. Osoby mieszkające na terenie gminy Puck obawiają się głównie zagrożenia powodziami spowodowanymi zmianami w odwadnianiu pól. Przeciwna budowie nowej trasy była też część mieszkańców Kąpina. Władze gminy wyraziły nadzieję, że w ostatecznym rozrachunku dojdzie do społecznej ugody.Lokalizują elektrownię atomową

Po raz kolejny ruszyły badania lokalizacyjne związane z budową elektrowni jądrowej na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. W trakcie badań specjaliści sprawdzą między innymi, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia trzęsień ziemi na badanych obszarach. Prace prowadzone są w dwóch lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”. Badania koncentrują się na działaniach niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu lokalizacyjnego. Zakończenie prac planowane jest w pierwszym półroczu 2020 roku. Badania mają pokazać, jak budowa, eksploatacja i likwacja atomówki wpłynie na środowisko. Przedmiotem badań lokalizacyjnych jest również uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej, w tym weryfikacja czynników wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi bezpieczeństwa jądrowego. Wyniki prac są potrzebne do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania elektrowni i ograniczenia do minimum jej oddziaływania na życie okolicznych mieszkańców oraz środowisko naturalne. Decyzje o dalszym sposobie realizacji programu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej mają zapaść najpóźniej do końca 2017 roku.Deportacja

Szesnastu cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski. To skutek kontroli, między innymi dotyczących legalności pobytu i zatrudnienia, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Decyzje o konieczności opuszczenia Polski otrzymało 11 Ukraińców, 2 Chińczyków, 2 Serbów oraz obywatel Turcji. Naruszenia prawa przez cudzoziemców polegały na nielegalnym wykonywaniu pracy, braku ważnej wizy, przeterminowanym pobycie i ustaleniu przez strażników granicznych, że cel ich pobytu w Polsce był niezgodny z deklarowanym. Postępowania administracyjne wobec cudzoziemców przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdyni, Gdańska, Elbląga, Kołobrzegu i Szczecina. Wobec wszystkich obcokrajowców zostały orzeczone zakazy ponownego wjazdu do Polski na okres od 6 miesięcy do 3 lat.Dzień Jedności Kaszubów

W Chmielnie licznie stawili się mieszkańcy kaszubskich ziem, którzy uroczyście obchodzili Dzień Jedności Kaszubów. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset akordeonistów, tysiące Kaszubów przybyłych z najróżniejszych zakątków świata, lokalni twórcy i artyści ludowi. Na suto zastawionych stołach królowały specjały kaszubskiej kuchni.

Dzéń Jednotë Kaszëbów to jedno z najważniejszych – z punktu widzenia kultywowania tradycji kaszubskich – wydarzeń. Tegorocznym obchodom towarzyszyły kiermasze twórców ludowych, wystawy rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i występy zespołów lokalnych. Od 2006 roku podczas imprezy organizowane jest wspólne muzykowanie akordeonistów. I co roku podejmowana jest próba pobicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonach. W tym roku rekordu nie udało się pobić. Zabrakło zaledwie… 20 osób. Rekord należy do zeszłorocznych obchodów w Bojanie, gdzie razem zagrało 372 akordeonistów.

Dzéń Jednotë Kaszëbów po raz pierwszy odbył się w 2004 roku w Gdańsku, zastąpił Święto Kaszub. W 2005 roku impreza ponownie odbyła się w grodzie nad Motławą, następnie zaś w (kolejno) Tuchomiu, Kramarzynach, Miastku, Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Brusach, Kościerzynie, Sierakowicach, Sulęczynie i Bojanie.Wataha dzikich … psów

W okolicach Przetoczyna (pow. wejherowski) grasuje wataha dzikich psów. Zachowują się jak wilki, które polują na słabsze zwierzęta: sarny, młode dziki czy też zajace. Jednemu z tamtejszych leśniczych udało się nagrać filmik, na którym widać, jak zwierzęta rozszarpują sarnę. Zdaniem straży leśnej sfora zagraża również mieszkańcom. Według pracowników leśnictwa Sopieszyno

są to sfory po trzy, cztery osobniki typowo tropiących psów, które przemierzają kilometry lasu w poszukiwaniu sarny czy jelenia, dopadają takie zwierzę i zagryzają. Leśnicy tłumaczą, że każdy taki przypadek należy zgłaszać do straży leśnej, która będzie dochodzić czyje są te psy.

Zdaniem leśniczych, to nie pierwszy taki przypadek, dlatego ostrzegają wszystkich przed zbliżaniem się do czworonogów, które w lesie kierują się instynktem. Podczas polowania przypominają watahę wilków. Kiedy człowiek wykaże strach, te psy to wyczuwają. W lesie one się zachowują, jak typowy drapieżnik, wilk który naprawdę może zaatakować. Strażnicy leśni starają się odłowić agresywne psy i odszukać właścicieli. Osoby te muszą liczyć się z karami w postaci mandatu w wysokości nawet do 1000 złotych. W niektórych sytuacjach sprawa może zostać skierowana do sądu.Groźne opony

Zużyte opony samochodowe powinny być utylizowane lub wykorzystane powtórnie. Nie wszyscy to rozumieją. Wielokrotnie zdarza się, że właściciele zużytych opon wyrzucają je do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne. Jak usłyszeliśmy opony, które są wymieniane w zakładzie wulkanizacyjnym, nie nadające się do dalszej eksploatacji winien zutylizować je właściciel zakładu. Te, które wymieniamy we własnym zakresie mogą być przekazane do zakładu Usług Komunalnych ale tylko0 w ograniczonym zakresie. ZUK nie przyjmie kilkudziesięciu czy kilkuset opon dowiezionych ciężarówką oraz opon od samochodów ciężarowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, wjazd od ul. Chopina, czynny jest od od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w soboty od godz. 9:00 do 16:00.Dziki w mieście

W niektórych rejonach Redy „strach po zmroku wyjść z domu”. Wszystko za sprawą pojawiających się tam dzików. Ze zwierzętami mają problem mieszkający przy ulicy Gniewowskiej, gdzie od ponad dwóch lat regularnie odwiedzają ich stada dzików. Zwierzaki pojawiają się najczęściej nocą, niszcząc prywatne posesje oraz przydrożne tereny. Nie powstrzymują ich nawet ogrodzenia. Sytuacja powraca cyklicznie wraz z nadejściem wiosny. Mieszkańcy załamują ręce i boją się o swoje bezpieczeństwo, a obawy są uzasadnione. Dziki są groźne szczególnie w okresie, gdy opiekują się swoimi młodymi. Wówczas ich reakcje na ludzi mogą być nieprzewidywalne. Zwierzę może zaatakować i groźnie poranić człowiekas.

Dziki przychodzą do miasta, bo łatwo im tam znaleźć pożywienie. Przyciąga je między innymi zapach wyrzucanych do koszy resztek jedzenia oraz pokarmu przeznaczonego dla zwierząt domowych. Niektórzy mieszkańcy nieświadom i zagrożenia dokarmiają dziki.

Problem częstego wychodzenia dzików poza obszar lasu znany jest włodarzom od dawna. Samorządowcy radzą zgłaszać każdy taki przypadek do urzędu, a także policji, nadleśnictwu i kołom łowieckim. Dotychczas miasto wyposażało nęciska w kukurydzę, co pomagało zwabić dziki w celu odłowienia. Mieszkańcy mają nadzieję, że problem ostatecznie uda się rozwiązać dzięki interwencji myśliwym z miejscowych kół łowieckich.Zadaszenie w konkursie

Zadaszenie sezonowego lodowiska przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, to inwestycja biorąca udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2016. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Na wejherowską inwestycję będzie można głosować od czerwca 2017 roku.

Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół numer 3 odbyło się 31 styczna 2017 roku. Wówczas samorządowcy zapewniali, że wielofunkcyjny obiekt sportowy ma służyć uczniom, mieszkańcom i turystom przez cały rok. Zadaszenie lodowiska chroni łyżwiarzy przed deszczem i śniegiem, a poza sezonem zimowym może być wykorzystywane do gry w koszykówkę czy siatkówkę. Ponadto obiekt został wyposażony w elektrycznie opuszczane tablice oraz ponad 200 plastikowych siedzisk. Dzięki zadaszeniu terenu zredukowane zostały koszty eksploatacji obiektu. Zimą zmniejszone zostało zapotrzebowanie tafli lodowej na moc chłodniczą niezbędną do jej funkcjonowania, a poza tą porą roku zadaszenie ochroni boisko przed niszczącym wpływem czynników zewnętrznych. Koszt realizacji inwestycji to ponad 2 miliony złotych, z czego blisko 500 tysięcy stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Internetowe głosowanie rozpocznie się w czerwcu 2017 roku.Wyburzą pawilon

Pawilon handlowy, który obecnie mieści się przy dworcu PKP w Wejherowie, zostanie wyburzony. Likwidacja budynku przy ulicy Kwiatowej jest konieczna z uwagi na budowę węzła integracyjnego. Część punktów usługowych i sklepów jest już nieczynna, a te które funkcjonują, wkrótce zostaną zamknięte. Pawilon zostanie zburzony w związku z budową nowego układu drogowego oraz tunelu. Pięć lokali przy ulicy Kwiatowej to jedyne punkty, które muszą zniknąć. Obiekt zostanie wyburzony najpóźniej w maju, a w przyszłości na tym terenie wybudowany zostanie fragment pasa drogowego, chodnik oraz miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Obecnie trwa przetarg na budowę węzła. Wpłynęło kilka ofert. Realizacja najtańszej z nich to koszt 21 milionów złotych.Groźny amoniak

W jednym z bloków na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie ktoś rozlał w piwnicy amoniak. Substancja jest groźna dla zdrowia i życia ludzkiego. Silny odór wydobywający się z piwnicy zaalarmował mieszkańców, którzy powiadomili straż pożarną oraz strażników miejskich. Podjęto natychmiast wietrzenie wszystkich skażonych pomieszczeń, a mieszkańców poproszono o niewychodzenie z domów. Przybyła na miejsce policja badała okoliczności w jakich doszło do rozlania w piwnicy groźnej substancji.
Amoniak wywołuje u ludzi przykre uczucie pieczenia w gardle, kaszel, nudności, łzawienie oraz bóle głowy. Jak usłyszeliśmy od strażaków może być on bardzo niebezpieczny dla ludzi. Wylewanie tej substancji w miejscach publicznych jest zabronione.