Przegląd Słupski

Kiermasz Starej Książki

Kiermasz Starej Książki na Słupskim Jarmarku Wakacyjnym.📖💿📚
Zapraszamy 1 i 29 sierpnia. 

Zwrot akcyzy dla rolników

Wszystkim rolnikom przypominamy o zbliżającym się drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnyc oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie 01 – 30 października 2020 r.

(paw)

Wystawa na Starym Rynku

Zapraszamy na wystawę plenerową młodej artystki, słupszczanki Sylwii Starkowskiej na Starym Rynku przed Kinem Milenium. 

UM Słuspk

Sylwia Starkowska studiowała Textile Design w National College of Art and Design w Dublinie, w Limerick School of Art and Design oraz w Galway-Mayo Institute of Technology w Irlandii. Sylwia łączy tradycyjną technikę kolażu z grafiką komputerową pozwalając sobie na niedociągnięcia lub „świadome” błędy. Interesuje ją granica pomiędzy przypadkowością a świadomym wyborem estetyki. W swoich pracach wykorzystuje intuicyjnie różnorodność materiałów, łącząc tematykę historii z fikcją. Artystka podjęła się stworzenia swojej wersji postaci historycznych związanych z historią Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Część prac ukazanych na wystawie jest efektem Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury.

(paw)

Dożynki inaczej

Z powodu epidemii koronawirusa, informujemy iż zmuszeni jesteśmy odstąpić od organizacji tradycyjnego Święta Plonów w naszej Gminie, które miało odbyć się 5 września 2020 roku w SwołowieNie rezygnujemy jednak z dziękczynienia za ciężką pracę na roli. Pragniemy poinformować, że w dniu 5 września 2020 roku o godzinie 10:00 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji rolników oraz mieszkańców Gminy Słupsk, na którą serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy. O godzinie 11:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jezierzycach odbędzie się część oficjalna obchodów wraz z konkursem na tradycyjny wieniec dożynkowy

Udział w uroczystościach wezmą przedstawiciele poszczególnych sołectw i rolnicy.  Podczas uroczystości obowiązywać będą zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczki oraz dezynfekcja rąk.

(paw)

Dofinansowanie na drogi do pól

Władze gminy Słupsk podpisały umowę z Województwem Pomorskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Droga, którą przy udziale dotacji będzie realizować Gmina Słupsk to odcinek ul. Cisowej i łąkowej we Włynkówku. W ramach zadania zostanie wykonana droga o długości 360 m z płyt drogowych typu JOMB w dwóch śladach o szerokości 1,00 m każdy z wypełnieniem metrowej przestrzeni pomiędzy płytami kruszywem. Wartość uzyskanego dofinansowania – 66.139,00 zł brutto, a szacunkowa wartość całego zadania to kwota 164.000,00 zł brutto.

Przewidywany termin realizacji zadania – do 15.11.2020r.

(paw)

PSZOK – inaczej

Pomóż nam wybrać nazwę dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego przy ul. Bałtyckiej 11 a w Słupsku! Na propozycje czekamy do dnia
31 sierpnia 2020 r.! Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w akcji „Nazwa dla PSZOK”. Na autorów najciekawszych propozycji czekają upominki, a najlepsza z nazw może zostać wykorzystana do nazwania PSZOK-a.
Propozycje nazw dla PSZOK-a należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Słupsku za
pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając je przy pomocy formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres wgkios@um.slupsk.pl. Ogłoszenie najbardziej ciekawych nazw planowane jest we wrześniu 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku.

(paw)

Potrzebny kurator i opiekun

Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do piastowania funkcji opiekunów prawnych i
kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Słupsku dla osób całkowicie bądź
częściowo ubezwłasnowolnionych. Tego rodzaju funkcje są zazwyczaj sprawowane przez rodzinę i krewnych, ale w przypadku, kiedy jest to niemożliwe ośrodki pomocy społecznej są do tego zobligowane.
Do podstawowych zadań opiekuna należy sprawowanie opieki zgodnie z interesem
podopiecznego i interesem społecznym, zarządzanie majątkiem podopiecznego,
reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami, a także sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku). Za sprawowanie tej funkcji może być przyznawane wynagrodzenie, które obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Konkretną kwotę przyznaje Sąd Rejonowy w Słupsku.
Aby wziąć udział w naborze należy posiadać obywatelstwo polskie, posiadać stałe
zameldowanie na terenie Słupska. Wymagana jest też biegła znajomość języka polskiego,
pełna zdolność do czynności prawnych, a także korzystanie z pełni praw publicznych. Nie można być też pozbawionym władzy rodzicielskiej. Stan zdrowia musi pozwalać na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu. Trzeba być też dyspozycyjnym i niekaralnym za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim. Wymagamy również nieposzlakowanej opinia, wyrażenia zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji (w załączniku) i CV.
(paw)

Miejski Ogród Deszczowy

Słupszczanie mogą wziąć udział w konkursie dotyczącym opracowania koncepcji ogrodu
deszczowego pod hasłem: „Zatrzymać wodę w mieście – ogród deszczowy jako forma
retencji”. Konkurs ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności oszczędzania i racjonalnego retencjonowania wody, a także wykorzystywania dostępnychzasobów w mieście.
Ogród deszczowy obsadzony w roślinność hydrofitową przechwytującą, zatrzymującą
szkodliwe substancje w kłączach lub korzeniach i oczyszczając wodę stanowi alternatywę wstosunku do sieci kanalizacyjnej i jest sposobem zagospodarowania wód deszczowych, atakże naturalnym sposobem usuwania zanieczyszczeń ze spływających wód opadowych.Ogrody deszczowe oprócz korzyści ekologicznych posiadają również walor dekoracyjny i edukacyjny.
Projekt ogrodu deszczowego wraz z opisem funkcjonowania, zastosowanych technik i metod zagospodarowania wody i szaty roślinnej powinien uwzględniać ideę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zapewnienia ciągłości użytkowania zasobów w zakresie wykorzystania wody w mieście z uwzględnieniem form ochrony różnorodności biologicznej. Powinien również wykazać się innowacyjnością w zakresie edukacji przyrodniczej społeczeństwa z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do retencji miejskiej, łączyć estetykę z wartością ekologiczną.
W koncepcji projektowej miejskiego ogrodu deszczowego powinny być proponowane
zrozumiałe, niskobudżetowe rozwiązania możliwe do zastosowania. Tak wykonany miejski ogród deszczowy ma zachęcać do obcowania z naturą (przystosowanie terenu do rekreacji), wzbudzać ciekawość, uczyć, uwrażliwiać i uświadamiać społeczeństwo.
(paw)

Woda warunkowo dla Wiklina i Kukowa.

Woda warunkowo dla Wiklina i Kukowa.
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Słupsku informuje o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia z urządzenia wodociągowego zaopatrującego obie
miejscowości. Zalecenia: wodę przeznaczoną do spożycia i przeznaczoną dla
przygotowywania posiłków dla dzieci i niemowląt należy gotować przez 2 min. i spożywać po ostudzeniu.

(paw)

Słupsk. Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy i słuchu

Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy, Fundacja „Akademia Aktywnego Rozwoju” oraz Powiat Słupski zapraszają mieszkańców powiatu słupskiego, po 50 roku życia, na bezpłatne badania w kierunku osteoporozy i słuchu. Akcja startuje już w najbliższy piątek (24 lipca).

Uwaga! Rejestracja odbywa się tylko telefonicznie. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje o miejscach i godzinach wykonywanych badań znaleźć można na zamieszczonym poniżej plakacie.

Słupsk. „Pomorskie S.O.S” w Słupsku

30 czerwca br. Miasto Słupsk podpisało umowę na udzielenie grantu na zakup niezbędnych środków bezpieczeństwa dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

Projekt „Pomorskie S.O.S” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy. Środki uzyskane w ramach grantu zostaną przeznaczone przede wszystkim na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników instytucji całodobowego pobytu pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. To właśnie ww. pracownicy są szczególnie obciążeni ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ramach grantu możliwe będzie zatem doposażenie placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Kwota przyznanego grantu to 98 400,00 zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” i poprawa ich bezpieczeństwa w miejscu pracy, poprzez doposażenie w środki ochrony osobistej oraz niezbędny sprzęt.

Gmina Słupsk będzie miała herb

www.facebook.com/Gmina.Slupsk

Rozmowy o nadaniu herbu Gminie Słupsk trwały od kilku lat. W zeszłym roku zdecydowano aby rozpocząć prace zmierzające w tym kierunku. Uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Uchwała Komisji Heraldycznej, która działa przy MSWiA, to niezbędne warunki, na podstawie, których samorząd może ustanowić wskazane symbole.

Komisja Heraldyczna, Uchwałą nr 11-2175/O/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku, pozytywnie zaopiniowała projekt herbu, flag, baneru i pieczęci gminy Słupsk. Na jej podstawie tożsamą decyzję wydało Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji.

Opis herbu brzmi:
W polu srebrnym, między dwiema, stylizowanymi gałązkami roślinnymi zielonymi, głowa gryfa pomorskiego nad kołem wodnym czerwonym.

Herb gminy Słupsk powstał w oparciu o historię, położenie gminy Słupsk, uwzględniając istniejące logo samorządu. Czerwony gryf pomorski, jest mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców. Czerwone koło młyńskie symbolizuje elektrownie wodne na rzece Słupia, natomiast zielone gałązki symbolizują Park Krajobrazowy Dolina Słupi.

Gmina Słupsk, jako jedyny samorząd w powiecie słupskim funkcjonuje dotychczas bez oficjalnego herbu. Rozpoznawalnym znakiem graficznym samorządu, od wielu lat jest logo.
W tym roku obchodzimy 30 – lecie samorządu terytorialnego. Nadanie herbu Gminie Słupsk

(paw)

Gryf z nowym trenerem

www.slupsk.pl

Nowym trenerem IV-ligowego piłkarskiego Gryfa Słupsk będzie 44-letni Arkadiusz Gaffka – były zawodnik Pogoni Lębork, trener grup młodzieżowych Arki Gdyni, a ostatnio trener młodzieży w Akademii Piłkarskiej Gryfa Słupsk.
Szkoleniowiec swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w Pogoni Lębork, z którą był związany od 1986 do 2004 roku. Jego kolejnymi klubami w karierze piłkarskiej były drużyny: Kaszuby Połchowo, Bytovia Bytów i Stolem Gniewino.
Doświadczenie trenerskie zaczął zbierać już od 2003 roku kiedy to objął juniorów Pogoni Lębork, następnie przez rok prowadził seniorów z Lęborka. W 2013 roku ukończył kurs w Szkole Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej i uzyskał licencję trenerską UEFA A. W latach 2008-2014 związany był z drużynami juniorskimi Arki Gdynia, gdzie to prowadził drużyny na szczeblu centralnym (CLJ) oraz prowadził zespół Młodej Ekstraklasy (w tym trzy lata pełnił funkcję II trenera u trenera Jacka Dziubińskiego oraz rok u trenera Dariusza Mierzejewskiego).
Podczas pobytu w Gdyni udało mu się zdobyć z drużynami młodzieżowymi medale Mistrzostw Polski. W 2009 roku w Iławie zdobył z zawodnikami rocznika 1990 brązowy medal ( w ówczesnym składzie był obecny zawodnik Gryfa Słupsk, Wojciech Barnik), w 2010 rok w Łodzi zdobył srebrny medal z rocznikiem 1993 ( w zespole występowali m.in. Mateusz Szwoch, obecnie Wisła Płock, oraz obecny Mistrz Polski Tomasz Mokwa – wychowanek Canal Plus Słupsk).
Podczas pracy w Arce Gdynia prowadził szkolenia dla trenerów na konferencji w Gdyni oraz w COS Cetniewo -na temat: „Szybkość jako podstawa działań w piłce’’.
W 2016 roku pracował jako drugi trener Gryfa Wejherowo ( II liga). Od dwóch lat jest związany z Akademią Gryfa gdzie prowadzi roczniki 2008 oraz 2006.
Odbył staże trenerskie w drużynach:
-Arka Gdynia – (trener Wojciech Stawowy)
– HSV Hamburg – (U19 Otto Addo)
– Twente Enschede – Steve McLaren (wcześniej m.in. szkoleniowiec pierwszej reprezentacji Anglii i Middlesbrough. Z tym zespołem w 2006 roku dotarł do finału Pucharu UEFA)
– FC Nuernberg (Dieter Hecking)
– Bayer Leverkusen (Sami Hyypia).
Gaffka zastąpi na stanowisku trenera Grzegorza Bednarczyka, który od siedmiu lat prowadził seniorów Gryfa i dwukrotnie zdobywał z nimi wojewódzki Puchar Polski.

(paw)

Archeolodzy na bulwarach

W związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie bulwarów rzeki Słupi rozpoczynają się, związane z tą inwestycją, badania archeologiczne. W pierwszej kolejności badania prowadzone są w pobliży Baszty Czarownic i są one częścią większych prac archeologicznych, które będą prowadzone podczas robót na zachodnim brzegu Słupi.

Prace będą miały charakter badań ratowniczych wyprzedzających, archeologicznych badań sondażowych oraz o charakterze nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi pracami ziemnymi wykonywanymi podczas przebudowy. Wymóg przeprowadzenia takich prac wynika z faktu, że przebudowywana infrastruktura zlokalizowana jest w strefie pełnej ochrony archeologicznej, w strefie miasta polokacyjnego oraz w strefie częściowej ochrony archeologicznej.
Celem badań jest uczytelnienie i zidentyfikowanie pierwotnego obszaru granic osadnictwa średniowiecznego, nowożytnego, reliktów zabudowy murowanej i drewnianej, elementów urządzeń komunikacyjnych, poziomów użytkowania, elementów wczesnego osadnictwa, a także wykorzystanie wyników prac archeologicznych do określenia i oznaczenia zabudowy miejskiej wraz z infrastrukturą.

Badania prowadzone będą także w sąsiedztwie dawnego kościoła św. Mikołaja, w miejscu przypuszczalnego cmentarza (archeologiczne badania sondażowe wyprzedzające inwestycję), wzdłuż ciągu pieszego na zachodnim brzegu rzeki (badania sondażowe) oraz na terenie budowy nowych kładek przez rzekę przy Baszcie Czarownic (interwencyjne badania wyprzedzające inwestycję). Poza tym wszelkie roboty ziemne prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym z możliwością wykonania wykopów sondażowych w miarę potrzeb.
Wszelkie zabytki, które zostaną uzyskane podczas badań przekazane zostaną do Muzeum Pomorza Środkowego, co łącznie z opracowaną dokumentacją z przeprowadzonych badań wzbogaci wiedzę historyczną o Słupsku.

(paw)

Apel

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa grypy oraz koronawirusa, w trosce o dobro Pacjentów, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku apeluje o ograniczenie do minimum wizyt w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby umawiać się na wizytę do lekarza tylko  w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne. W pierwszej kolejności należy skorzystać z porady lekarza lub pielęgniarki drogą telefoniczną. W wyniku konsultacji telefonicznej możliwe jest także uzyskanie e-recepty.

Na terenie Słupska i powiatu słupskiego świadczenia w ramach Nocnej Opieki Chorych realizowane są w trzech punktach:

  • w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku przy ul.  Hubalczyków 1, w poradniach specjalistycznych przy głównym wejściu do szpitala, tel. 59 846 01 02
  • w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka przy ul. Mickiewicza 12 w Ustce, tel. 59 815 42 28, 59 815 42 29
  • w NZOZ w Kobylnicy przy ul. Głównej 54a, tel. 59 842 90 49.

Pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

(paw)

(NIE)KOSZENIE TRAW

W związku z utrzymującą się suszą Miasto Słupsk podjęło decyzję o opóźnieniu pierwszego terminu koszenia trawników na terenach miejskich do odwołania.
W obecnej sytuacji każdy sposób na zatrzymanie wody, także w postaci ograniczenia koszenia trawników, jest wskazany. Nasze siły skoncentrowane są w obecnej chwili na przeciwdziałaniu skutkom panującej suszy.

W związku z powyższym ograniczono prace związane z koszeniem w pasach drogowych oraz parkach i skwerach miejskich. W minionych latach pierwsze zabiegi pielęgnacyjne przeprowadzano na przełomie kwietnia i maja, jednak w roku bieżącym ze względu na brak wiosennych opadów oraz suchą zimę zostały one wstrzymane.

Decyzja o wykonaniu pierwszego koszenia rozpatrzona zostanie ponownie w połowie maja. Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego, w pierwszej kolejności przywrócone zostanie koszenie w pasach drogowych i w ich sąsiedztwie tak, by trawa nie zasłaniała widoczności.

Również wstrzymane zostaje koszenie trawników reprezentacyjnych tzw. gazonowych (np. wokół rabat kwiatowych) wymagających częstszego, regularnie wykonywanego koszenia. Będziemy działać interwencyjnie, gdy mieszkańcy zgłoszą, pilną i uzasadnioną potrzebę.

W tej chwili koszone są tylko tereny, które są objęte gwarancją po wykonanych inwestycjach tj. Park Zachodni, Ciąg spacerowy do ul. Kaszubskiej, Stawek Łabędzi. Te działania są podyktowane chęcią zachowania gwarancji, a żeby ją utrzymać  musimy te czynności wykonywać.

(paw)

USŁYSZELI ZARZUTY ZA POBICIE Z UŻYCIEM NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU

KPP Słupsk

Zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego przedmiotu usłyszeli wczoraj mężczyźni, którzy w pobili 40-latka. Do zdarzenia miało dojść w miniony piątek w jednym z mieszkań na terenie powiatu słupskiego. Podejrzewani o popełnienie przestępstwa to dwóch 18-latków i 25-latek, zatrzymani w minionym tygodniu przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ustce. Grozi im do 8 lat więzienia.

8 osób straciło prawo jazdy na terenie Powiatu słupskiego

KPP Słupsk

145 razy interweniowali wczoraj policjanci słupskiej drogówki podczas prowadzonych działań pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Z powodu przekroczenia prędkości policjanci ukarali 52 osoby i zatrzymali 8 praw jazdy. Ponadto mundurowi pracowali przy 5 kolizjach, zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych, ujawnili nieubezpieczony pojazd i wyeliminowali z drogi nietrzeźwego kierującego. Policjanci apelują o rozsądek i zapowiadają stanowcze reakcje wobec tych, którzy stanowią zagrożenie na drodze.

Rusza kolejny etap prac przy Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu

fot. UM Słupsk

Rusza kolejny etap prac odtworzeniowych baszty obronnej i budynku przymurnego. Aktualnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy prac polegających m.in. na:
– częściowej rozbiórce budynków przy ul. F. Nullo 3 i 4,
– opracowaniu dokumentacji projektowej rekonstrukcji średniowiecznej baszty oraz zabudowy towarzyszącej,
– wykonaniu robót budowlanych związanych z rekonstrukcją średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą, uzbrojeniem oraz zagospodarowaniem terenu,
– przeprowadzeniu badań archeologicznych przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Centrum testowe COVID-19 Drive Thru

fot. UM Słupsk

Od 9 maja działa przy kampusie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64 działa Centrum testowe COVID-19 Drive Thru.

Zachęcamy do korzystania z darmowych badań w kierunku na obecność koronawirusa, szczególnie osoby pracujące w dużych firmach w regionie. Wystarczy zadzwonić na numer infolinii- (tel. 58 727 05 05) i po zarejestrowaniu się dojechać własnym samochodem do Centrum.

Obsługa rejestracji pojazdów

W związku z olbrzymim zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami mieszkańców dot. sposobu załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdów w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku, poniżej przedstawiamy ogólne zasady funkcjonowania Referatu Rejestracji Pojazdów.

1. Na dokonanie każdego rodzaju rejestracji pojazdu (nowego, sprowadzonego z zagranicy, zarejestrowanego w kraju) nie ma potrzeby telefonicznego umawiania wizyty.

2. Sprawę należy zainicjować wrzucając do urny, znajdującej się w Pałacu Ślubów ratusza (Plac Zwycięstwa 3) zaklejoną kopertę z opisem „Rejestracja pojazdów”, zawierającą komplet niezbędnych dokumentów, tj. m.in. wypełniony i podpisany wniosek (COM-RP-1), oryginały wszystkich posiadanych dowodów własności pojazdu (umów / faktur), dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, dokument odprawy celnej lub zapłaty akcyzy i tłumaczenia dokumentów (w przypadku pojazdów sprowadzonych), świadectwo homologacji / zgodności i oświadczenie o danych pojazdu (w przypadku pojazdów nowych), dokumenty „firmowe” takie jak odpis KRS, zaświadczenie REGON, pełnomocnictwa (w przypadku rejestracji przez przedsiębiorców, np. firmy leasingowe).

3.W każdym z ww. przypadków należy również załączyć dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty komunikacyjnej a także skarbowej (w przypadku załączonych pełnomocnictw).

4. Do urny prosimy nie wrzucać tablic rejestracyjnych! Będą one odbierane (lub legalizowane w przypadku posiadania już naszych tablic „GS…”) podczas wydawania nowych oznaczeń, tj. pozwolenia czasowego i decyzji o rejestracji czasowej pojazdu, w terminie umówionym telefonicznie przez pracownika urzędu.

5. W podobny sposób można zainicjować także inne sprawy związane z rejestracją pojazdów, tj. wpisy /wykreślenia adnotacji do dowodu rejestracyjnego, składać wnioski na wtórniki / wymianę dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu.

6. Bardzo ważnym jest podanie numeru telefonu, który umożliwi kontakt pracownika w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów a także w celu ustalenia terminu odbioru /wydania przygotowanych dokumentów, oznaczeń i tablic rejestracyjnych.

Zgłoszenia zbycia / nabycia pojazdu można dokonywać tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

Telefoniczne umawianie wizyty w Urzędzie dotyczy tylko odbioru stałego dowodu rejestracyjnego i/lub karty pojazdu. W tym celu należy zadzwonić na jeden z niżej podanych nr telefonów.

Innym sposobem odbioru ww. dokumentów jest wrzucenie (w zabezpieczonej kopercie opisanej ”Rejestracja Pojazdów”) pozwolenia czasowego (lub dotychczasowego dowodu rej.) wraz z numerem telefonu do wymienionej na wstępie urny. W tym przypadku pracownik, po przygotowaniu dokumentów, oddzwania celem ustalenia dogodnego terminu ich wydania.

Wszystkie procedury i wnioski zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (oznaczenie „COM-RP-…”) pod adresem: LINK DO PROCEDURY

Niezbędne numery rachunków bankowych Miasta Słupsk:

  • opłata komunikacyjna: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011
  • opłata skarbowa: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010

Szczegółowych informacji pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów udzielają pod następującymi numerami telefonów: 84 88 374, 84 88 423, 84 88 378

Ze względu na olbrzymią ilość korespondencji oraz przyjmowanych telefonów apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Zwracamy się również do naszych mieszkańców z prośbą rozważenia czy dana sprawa jest obecnie niezbędna do załatwienia czy też można poczekać z jej realizacją w najbliższych tygodniach. Dotyczy to np. wymiany dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na terminy badań technicznych. Przypominamy także, że od dnia 1 października 2018 r. po drodze można poruszać się pojazdem bez posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego.

KASY w Urzędzie Miejskim w Słupsku są nieczynne !!!!!!

Miasto przekazuje pieniądze na separator komórkowy

Fot.UM Słupsk

Krystyna Danilecka  – Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska podpisała umowę w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2020 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku. Niniejsze działanie odbyło się na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, która wyraziła zgodę na przekazanie środków finansowych na taki cel.

W strukturach słupskiego szpitala wspomniany powyżej oddział jest jedyną taką jednostką specjalistyczną na Pomorzu Środkowym i jedną z większych ośrodków w kraju. Rozszerzenie zakresu usług Oddziału Hematologii o transplantację szpiku pozwoliło skrócić okres oczekiwania na ten zabieg, a tym samym zwiększyć szansę całkowitego wyleczenia, co z punktu widzenia każdego z nas jest najważniejszym elementem całego procesu.

Przeszczepy szpiku w Słupsku

fot.Powiat Słupsk

Sukcesem  zakończyły się pierwsze przeszczepy szpiku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku. Samorząd Powiatu Słupskiego przeznaczył kwotę 50 tys. na utworzenie Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego.

W najbliższym czasie starostwo przekaże kolejną pomoc finansową słupskiemu szpitalowi. Tym razem zostanie przekazane dofinansowanie na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w kwocie 35 tys.

Zmiany klimatyczne w … Akademii

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza na czwartą konferencję poświęconą problematyce wpływu zmian klimatycznych na naturalne zasoby szeroko rozumianych obszarów granicznych.

Konferencja skierowana jest do różnorodnej grupy przedstawicieli nauki, pracowników zajmujących się czynną ochroną przyrody, przedstawicieli samorządów lokalnych, sektora gospodarczego oraz mieszkańców.

Miejsce i termin wydarzenia:

Słupsk,
Akademia Pomorska w Słupsku,
ul. Bohaterów Westerplatte 64

22–25 września 2020 r.

Zgłoszenie udziału uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa. Karty należy przesyłać na adres:

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
ul. Arciszewskiego 22B, 76-200 Słupsk
z dopiskiem „konferencja NARBAC 2020”
lub na adres e-mail: konferencja.narbac@apsl.edu.p

Dyskusja w tak szerokim gronie pozwoli na ocenę dynamiki zmian ekosystemów granicznych w warunkach zmian dotyczących całej planety jak również na wymianę lokalnych doświadczeń.

Inicjatywy lokalne

Rozpoczął się nabór wniosków na wsparcie inicjatyw lokalnych 2020 W tym roku na działania mieszkańców przeznaczonych zostanie 100 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków lub do 16 października 2020 roku.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu słupszczanie, we współpracy z władzami samorządowymi, mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych. Działania, które chcieliby podjąć mieszkańcy, nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu, natomiast pomoc ze strony tych organizacji może polegać np. na użyczeniu kont bankowych, pomocy w skompletowaniu dokumentacji, wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku.

Zgodnie z zasadami inicjatywy lokalnej Miasto nie udziela mieszkańcom dotacji, jak ma to miejsce w przypadku otwartych konkursów ofert, wkład ze strony Miasta może natomiast polegać m.in. na: zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, wsparciu organizacyjnym, merytorycznym, w kompletowaniu dokumentacji, wypożyczeniu narzędzi oraz konsultacji merytorycznej podejmowanych działań.

Działania infrastrukturalne, jakie chcieliby podjąć mieszkańcy, muszą wiązać się z wykonaniem prac na mieniu publicznym, co wiąże się z warunkiem, że „produkty” powstałe w ramach inicjatywy lokalnej pozostają własnością Miasta. Mieszkańcy w ramach inicjatywy mogą wnieść do wykonania zadania wkład pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się podjąć działania w ramach inicjatywy lokalnej, muszą złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Słupska, który następnie jest opiniowany przez Zespół ds. Inicjatywy Lokalnej (2 radnych, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 2 przedstawicieli Prezydenta).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6, w pokoju nr 6.

Ostateczną decyzję o udzieleniu wsparcia podejmuje Prezydent. Nie ustalono minimalnej ani maksymalnej wysokości udzielanego wsparcia.

Portale już dostępne

W słupskim starostwie uruchomiono dwa portale: Narada Koordynacyjna i Projektanta. To kolejny etap rozwoju e-usług świadczonych przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Powiat Słupsk

Portal Narada Koordynacyjna  pozwala przeprowadzać uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ideą portalu jest umożliwienie branżystom uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem e-usług.

Dostęp do portalu możliwy jest poprzez zakładkę „Narada Koordynacyjna” na stronie https://webewid.powiat.slupsk.pl. Warunkiem niezbędnym do korzystania z niego jest posiadanie konta w serwisie WebEWID. Nadanie loginu i hasła odbywa się po złożeniu wniosku. Jest on dostępny na stronie portalu w zakładce „Pobierz dokumenty”.

Jednocześnie na tej samej stronie dostępny jest również Portal Projektanta. Dzięki tej e-usłudze  projektant ma możliwość złożenia wniosku o uzgodnienie projektowanych sieci drogą elektroniczną. Do składanego wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki oraz określić przebieg planowanego przyłącza. Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant będzie mógł pobrać Dokument Obliczenia Opłaty oraz wnieść opłatę drogą elektroniczną.

Użytkownik może przejść do tej e-usługi logując się za pomocą Profilu Zaufanego. Na każdym etapie narady projektant ma wgląd w swoją sprawę i może przeglądać opinie delegatów.

Wprowadzenie elektronicznych narad koordynacyjnych niesie bardzo duże korzyści, pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe. Podmiot władający siecią może w dowolnym czasie i miejscu zapoznać się z projektami złożonymi na naradę koordynacyjną, dokonać ich analizy i wyrazić swoją opinię na ich temat.

Uhonorowani Czytelnicy

8 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku zostali uhonorowani najaktywniejsi Czytelnicy tytułem „Czytelnik Roku 2019”. Dzięki sponsorom udało się przygotować atrakcyjne upominki dla każdego Czytelnika. Wydarzenie uświetniła swoim śpiewem słupska wokalistka Wiktoria Brych i Konrad Kowalski przy fortepianie.

Konkurs recytatorski „Poezja nad Słupią” – zapraszamy

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku zapraszają do udziału w I Otwartym Konkursie Recytatorskim Powiatu Słupskiego Poezja nad Słupią.

Konkurs odbędzie się 14 maja 2019 r. o godz. 16.00 w czytelni przy ul. Grodzkiej 3.


Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza wschodniego – promocja książki

5 kwietnia 2019 o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie promocyjne książki „Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza wschodniego”. Gośćmi będą współtwórcy publikacji: Anna Kwaśniewska (Uniwersytet Gdański) oraz Dawid Gonciarz (Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie).

Książka jest wynikiem badań, wywiadów wielu pracowników merytorycznych pomorskich muzeów, pracowników i studentów UG. Bezpośrednim rezultatem projektu jest trzyczęściowa publikacja dotycząca niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego.
Celem naukowym projektu badawczego „Katalog i monografia niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego” jest identyfikacja, udokumentowanie, analiza i naukowe opracowanie współcześnie istniejących przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które przetrwały zarówno w formie autentycznej, jak i zrekonstruowanej oraz wynalezionej.
Bardzo ważną częścią dziedzictwa oprócz zabytków, dzieł sztuki i kolekcji cennych eksponatów jest także tradycja, żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Łap za biust !!!

Darmowe konsultacje lekarskie, badanie USG piersi, nauka samobadania biustu – w sobotę 9 marca w Centrum Handlowym „Jantar” w Słupsku odbędzie się kolejna edycja akcji społecznej „Łap za biust”. Organizowany przez Gazetę Wyborczą cykl wydarzeń ma uczyć i zachęcać do profilaktyki raka piersi.

Tegoroczna odsłona akcji społecznej „Łap za biust” propagującej profilaktykę nowotworów piersi, odbywa się w Słupku. 9 marca od 11.00 do 14.00 spotykamy się w Centrum Handlowym „Jantar”. Na uczestniczki wydarzenia będą czekać najlepsi lekarze specjaliści ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku. Po bezpłatnych konsultacjach lekarskich każda z pań będzie mogła na miejscu przejść badanie USG albo zapisać się na badania bez kolejki.

Ponadto, wszyscy chętni dowiedzą się, jak samodzielnie wykonywać badanie piersi i czy każdy guzek należy skonsultować z lekarzem. Dlaczego to takie ważne?

Jak podaje Polska Unia Onkologii, rak piersi to blisko 22 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe oraz przyczyna około 13 proc. wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych. Statystyki są złe, bo panie za późno trafiają do lekarza. Chcemy, żeby to się zmieniło.

Osoby, które wezmą udział w akcji dostaną koszulkę z logo „Łap za biust” oraz zestaw kosmetyków ufundowanych przez partnera wydarzenia – firmę Ziaja. W strefie ruchu planujemy wspólne relaksacyjne ćwiczenia jogi.

Specjalnie dla wygody słupszczanek i słupszczan między Urzędem Miasta a Centrum Handlowym Jantar będzie kursował bus z logo „Łap za biust”, który bezpłatnie dowiezie wszystkich chętnych na badanie.

– naucz się samobadania
– bezpłatnie skonsultuj się z najlepszymi lekarzami
– skorzystaj z bezpłatnego badania USG
– zapisz się na dodatkowe badania bez kolejki

Partnerami akcji są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Ziaja, Centrum Handlowe Jantar, BMG Goworowski

9 MARCA, od 11.00 do 14.00

CENTRUM HANDLOWE JANTAR

WSTĘP WOLNY

Czyste powietrze w Słupsku

W ramach konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017), ogłoszonego przez ww. Fundusz, Miasto pozyskało dotację, dzięki której mieszkańcy Słupska mieli możliwość uzyskania wsparcia w zakresie likwidacji kotłów opalanych węglem/koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem. Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Miastem Słupsk a WFOŚiGW w Gdańsku nr WFOŚ/D/I-20.S/261/2017 z dnia 19 października 2017 roku oraz aneks nr 1 obowiązujący od dnia 22 października 2018 roku. Zgodnie z ich zapisami zadanie zostało zrealizowane do końca lutego 2019 roku, na 32 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Słupska tj. 2 domach jednorodzinnych, 3 budynkach gminnych wielorodzinnych oraz 27 lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W jego ramach zlikwidowano 97 węglowych źródła ciepła i zastąpiono je piecami gazowymi lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

www.slupsk.pl
  • Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 967 176,50 zł (dot. zmiany sposobu ogrzewania).
  • Przyznana dotacja ze środków Funduszu dla właścicieli nieruchomości na realizację zadań dotyczących zmiany sposobu ogrzewania 210 928,31 zł (21,81%).
  • Przyznana dotacja ze środków Miasta dla właścicieli nieruchomości na realizację zadań dotyczących zmiany sposobu ogrzewania 18 546,36 zł (5,00 %).
  • Udział środków mieszkańców – uczestników zadania: 261 450,27 zł (73,19%).

W wyniku podjętych działań osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

– pyły ogólne – 5,209 (Mg/rok)

– SO2 – 2,501 (Mg/rok)

– NOx – 0,125 (Mg/rok)

– CO – 11,687 (Mg/rok)

– CO2 – 285,112 (Mg/rok)

– emisja równoważna – 23,813 (Mg/rok).

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” w Mieście Słupsku poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. (paw)

Bonifikata za przekształcenie

Z dniem 5 października 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Przekształcenie takie potwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Słupska. Zaświadczenie zawiera między innymi informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej oraz jej wysokości i o okresie wpłat. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntów ponosi roczną opłatę przekształceniową przez okres 20 lat.

Władze Słupska proponują, aby wysokość bonifikaty wynosiła 60% od opłaty jednorazowej za wspomniane przekształcenie, przy uiszczeniu opłaty przekształceniowej za cały okres z góry – tj. 20 lat. Rada Miejska przyjęła uchwałę kształtującą bonifikaty na poziomie 60%.

Ważną informacją w tym zakresie jest fakt, iż z tytułu przekształcenia ponosi się w latach 2019-2038 opłatę „przekształceniową”, która równa jest opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia. Termin płatności kolejnych transz to 31 dzień marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata za 2019 rok, który ustawodawca przesunął do 29 lutego 2020 r.
Oznacza to, że przyznanie bonifikaty dla byłych użytkowników wieczystych na gruntach miejskich spowoduje ujednolicenie ich tytułów prawnych od nieruchomości (gruntów) zabudowanych na cele mieszkaniowe. Uzyskają przy tym korzyści finansowe w postaci bonifikaty, co powodować będzie niższe opłaty w odniesieniu do sumy dwudziesto krotności rocznego obciążenia. Spłata jednorazowa z uwzględnieniem bonifikaty równa będzie bieżącym kwotom opłat nie podlegających waloryzacji. Nie będzie również potrzeby dokonywania corocznych wpłat należności a w razie zwłoki konieczności regulowania odsetek od nieterminowych zapłat. Ostatecznie po całkowitym rozliczeniu właściciel wystąpi do Sądu Rejonowego w Słupsku o wykreślenie obciążenia w dziale III księgi wieczystej tzw. roszczenia o opłatę, co w przypadku dalszego obrotu nieruchomości nie będzie powodowało przeniesienia obciążeń na kolejnych właścicieli – tzw. „czysta księga”.

Skutki finansowe przyjętej uchwały będą powodować w kolejnych latach uszczuplenie dochodów z tytułu mniejszych wpłat wnoszonych za użytkowanie wieczyste a znaczące zwiększenie dochodów z tytułu mniejszych wpłat wnoszonych za użytkowanie wieczyste, a znaczące zwiększenie dochodów w roku 2019 lub 2020. (paw)


 


Przedszkole i żłobek w Siemianicach już otwarte

1 marca to pierwszy dzień, kiedy pełną parą ruszyło nowe przedszkole i żłobek w Gminie Słupsk. Kolorowe zabawki, interaktywne pomoce, sensoryczne akcesoria, dużo przestrzeni, to istotne elementy tej inwestycji. Przedszkolaki z zachwytem witały nowe, przedszkolne progi, natomiast najmłodsze, żłobkowe maluszki jeszcze z niepewnością zadomawiały się ipoznawały nowe otoczenie. W tym pierwszym ważnym dla wszystkich dniu, dzieci odwiedziła wójt gminy Słupsk Barbara Dykier, która przekazała drobne upominki, mianowicie bocianki maskotki dla maluszków i zdrowe przekąski dla przedszkolaków.


 

Serdecznie zapraszamy

na wystawę obrazów regionalnych artystek !!! 

 

 

 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. M.Dąbrowskiej w Słupsku zaprasza na Dzień Kobiet :):):)

 

 

 

  

 

 

 

 Premiera w Teatrze Lalki Tęcza!

W sobotę 23 lutego 2019 Państwowy Teatr Lalki Tęcza zaprasza na wyjątkowy spektakl dla milusińskich „E – mollandia”. 
To opowieść o emocjach w świecie dziecka, w sposób zaadaptowany dla najmłodszych dzieci. Kilka fabularyzowanych etiud teatralnych, będzie impresjami na temat podstawowych ludzkich emocji: złości, radości, strachu, czy smutku. Przygodom bohaterów będą towarzyszyć wybrane fragmenty muzyki klasycznej, między innymi: Fryderyka Chopina i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Barwa, przedmiot, ruch, dźwięk, słowo i gest zamienią się w teatr pełen emocji i zdarzeń.
To przedstawienie będą mogły oglądać nawet dwulatki!
 
Scenariusz: Gabriel Gietzky, Szymon Michlewicz – Sowa
Reżyseria: Gabriel Gietzky
Scenografia: Marta Kodeniec
Choreografia: Szymon Michlewicz-Sowa
Obsada:
Izabela Nadobna-Polanek
Anna Rau
Maciej Piotrowski
Inspicjent: Maciej Piotrowski
Światło i dźwięk: Krzysztof Fir
Obsługa tech.: Piotr Grudzień, Aleksander Oświt
 
Kolejne spektakle: 02 i 09 marca 2019

Już jest długo wyczekiwany nr 1 w tym roku 🙂 Przegląd słupski szukajcie nas w sklepach urzędach, marketach – bierz i czytaj nas za darmo!!!

przeglad slupski 01-2019Ferie na wesoło i z kulturą

Już niedługo ferie zimowe w Słupsku. Ten wolny od nauki czas wcale nie musi być nudny. Co ciekawego w tym czasie można robić w Słupsku?
Instytucje kulturalne przygotowały mnóstwo atrakcyjnych zajęć. Zapraszamy !

Baza Kultury SOK przy ul. Braci Gierymskich 1. Każda z pracowni SOK-u przygotowała ofertę zajęć zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Kino, teatr, muzyka, plastyka, fotografia i wiele innych dziedzin – jest w czym wybierać 🙂

RONDO na ferie!”
Ośrodek Teatralny RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a odsłoni kulisy pracy teatralnej. Na uczestników czekają zajęcia recytatorskie, podstawy gry aktorskiej, praca na scenie, animacje i zabawy typu impro, a także podstawy baletu dla najmłodszych.

Osoby onieśmielone blaskiem świateł scenicznych będą natomiast mogły – poprzez udział w warsztatach fotograficznych – stanąć po drugiej stronie obiektywu i uwiecznić ruch sceniczny w nieruchomym kadrze.

Ferie w Bazie Kultury SOK”
Baza Kultury SOK przy ul. Braci Gierymskich 1 to przede wszystkim zajęcia muzyczne, gdzie coś dla siebie znajdą zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści, niezależnie od poziomu zaawansowania. Coś dla siebie znajdą nawet perkusiści, którzy będą mogli podszkolić swoje umiejętności pod czujnym okiem Mariana Szarmacha. Osoby preferujące prace plastyczno-manualne zapraszamy do Feryjnej Pracowni Zdobnictwa, w której będzie można stworzyć biżuterię, nakrycia głowy oraz inne ozdoby. Swoje podwoje otworzy również Pracownia Batiku.

Emcek przy al. 3 Maja 22 zaprasza wszystkich miłośników kina, teatru i muzyki na „feriemcekowanie”. To cykl zajęć, w których każdy dzień tygodnia poświęcony jest innej dziedzinie sztuki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zaprasza na ferie zimowe pod hasłem: „Bezpiecznie słodko naukowo”. W siedzibie głównej przy ul. Grodzkiej i w Filiach bibliotecznym dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach, projekcjach, spotkaniach, grach i zabawach.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza codziennie na zajęcia feryjne
od 11 do 24 lutego 2019  od 12:00 do 14:00. Wstęp na jedno spotkanie 5 zł
Dzieci przychodzących indywidualnie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Grupy zorganizowane przyjmowane są wyłącznie w innych terminach
po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 59 842 40 81.

Bałtycka Galerii Sztuki Współczesnej zaprasza na Ferie ze sztuką 2019 w Słupsku i Ustce. Ciekawe propozycje dla różnych grup wiekowych: warsztaty w pracowni fotograficzno – filmowej, warsztaty w pracowni rzeźby i ceramiki, warsztaty artystyczne dla dzieci 6-11 lat i 11- 15 lat.

(paw)


Apel do Jurka Owsiaka

Młodzieżowa Rada Miasta Słupska przygotowała Apel Młodzieży, pod którym podpisało się aż 41 Młodzieżowych Rad z całej Polski! Apel skierowany został do Jurka Owsiaka. Napisano w nim jak widzą jego rolę młodzi ludzie i jak dużo zrozumienia i wsparcia od nich otrzymuje.
Prezes WOŚP na list odpisał:

Bardzo, bardzo dziękuję za list! Oprócz tego, że trzymam go w ręku to dostałem ja i wszyscy w Fundacji niesamowity sygnał, że nie jesteśmy sami, że to co robimy jest nieprawdopodobnie zespołową pracą nas wszystkich żyjących nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To sygnał, który mówi, że w takiej przepięknej gromadzie ludzi góry można przestawiać i snujmy takie plany, w których tak wspaniałe i dobre klimaty zwyciężają te z fochem i narzekaniem na wszystko i wszystkich.

Każde słowo dodaje nam sił i wiary w to, co robimy. Każde słowo można byłoby wydrukować wielkimi literami i rozwiesić na niebie. Dzięki, dzięki, dzięki!

Jesteśmy teraz niesamowicie nakręconą ekipą, która pełną parą pracuje, a 8 marca obwieścimy światu jaki jest końcowy rezultat 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale już możemy powiedzieć, że pomimo tak niezwykłych, momentami bardzo tragicznych wydarzeń, wszyscy fantastycznie zdaliśmy egzamin z bycia społeczeństwem obywatelskim.

Całusy, i ściski wielkie! Pamiętaj, że w środku lata, na Najpiękniejszym Festiwalu Świata, to my będziemy dziękowali Tobie za tyle miłości i szacunku do nas.

Siema, Jurek Owsiak.”

(paw)Ambasadorki Matematyki

Dwie matematyczki z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku uzyskały tytuł Honorowego Ambasadora Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Słupszczanki znalazły się w gronie osób, które zostały wyłonione z tysięcy zgłoszeń z całego świata w ramach konkursu.

Monika Skwarek i Agnieszka Kałuża – Horbaczewska  w drodze do tytułu ambasadora matematyki pokonały tysiące kandydatów z całego świata. Monika Skwarek trzeci raz z rzędu uzyskała ten zaszczytny tytuł, natomiast Agnieszka Kałuża – Horbaczewska po raz drugi w karierze zawodowej sięgnęła po miano ambasadorki.

Ambasadorowie Matematyki w obiektywie to osoby, które pomagają innym, w szczególności uczniom, w udziale w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Osoby pomagające uczestnikom tego międzynarodowego konkursu muszą wykazać się bardzo dużą aktywnością. Ambasadorowie pomagają rozwijać konkurs i propagować ideę kultury matematycznej.

Tytuł honorowego Ambasadora Matematyki w obiektywie przyznaje Minister Edukacji Naukowej, a patronat nad ambasadorami i konkursem sprawują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie” organizowany corocznie przez Uniwersytet Szczeciński łączy świat kultury wizualnej z nauką, popularyzuje i rozwija wiedzę i kulturę matematyczną, przełamuje bariery przed matematyką.

(paw)Lekcja bezpieczeństwa w kinie 

W związku ze zbliżającymi się feriami w województwie pomorskim, policjanci ze Słupska już rozpoczęli prelekcje i spotkania z dziećmi, które niebawem wyjadą na zasłużony odpoczynek. Wczoraj w słupskim Multikinie funkcjonariusze spotkali się z grupą dzieci, która przed seansem z zainteresowaniem wysłuchała „lekcji bezpieczeństwa”. 

Policjanci podejmują różnego rodzaju działania profilaktyczne i przedsięwzięcia aby rozmawiać o bezpieczeństwie. Szczególnie teraz gdy niebawem rozpoczną się ferie zimowe, warto i należy rozmawiać z dziećmi, które za chwilę będą spędzać czas na śniegu. Wczoraj w słupskim Multikinie odbyło się spotkanie z dziećmi, które przyjechały na film pt. „detektywi” z jednej z pod lęborskich miejscowości Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi jak bezpiecznie spędzić ferie. Prezentując na dużym kinowym ekranie specjalnie na tę okazję przygotowaną prezentację, mundurowi zadawali dzieciom pytania, włączając je w ten sposób do dyskusji. Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie na śniegu i lodzie oraz ostrzegali przed ewentualnymi zagrożeniami. Propagując bezpieczny wypoczynek mówili jakich miejsc unikać oraz co zrobić i jak się zachować w sytuacji niebezpiecznej.

Wczorajsze spotkanie z dziećmi w multikinie na pewno będzie miało kontynuację w postaci kolejnych lekcji bezpieczeństwa dla dzieci podczas ferii 2019.
Kiermasz Starej Książki 

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku serdecznie zaprasza na pierwszy, noworoczny Kiermasz Starej Książki. W dniach od 21 do 23 stycznia w godz. 11.00-19.00 w holu biblioteki przy ul. Grodzkiej 3 sprzedawane będą za symboliczną kwotę książki popularnonaukowe, encyklopedie, słowniki oraz literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Będzie można nabyć również płyty. Każdy egzemplarz w cenie 2 złotych, a książki dla dzieci po złotówce.Matematyczne ferie dla maturzystów

w ZSI i SMS

Na matematyczne ferie dla maturzystów przygotowujące do egzaminu z matematyki zaprasza zespół nauczycieli matematyki Zespołu Szkół Informatycznych i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku. Matematyczne spotkania zaczynają się 11 lutego. Zajęcia są bezpłatne.

W ramach zajęć będą rozwiązywane zadania z arkuszy maturalnych według poniższego harmonogramu:

– 11 lutego (poniedziałek): od 9.00 do 12.00, poziom podstawowy (arkusz maturalny). Prowadząca Maria Lelakowska (sala 7)

– 12 lutego (wtorek): od 9.00 do 12.00, poziom podstawowy (wybrane zadania z planimetrii). Prowadząca Agnieszka Kałuża-Horbaczewska (sala 212)

– 13 lutego (środa): od 9.00 do 12.00, poziom podstawowy (wybrane zadania z geometrii analitycznej). Prowadząca Agnieszka Kałuża-Horbaczewska (sala 212)

– 14 lutego (czwartek): od 9.00 do 12.00, poziom podstawowy (wybrane zadania maturalne z arkuszy maturalnych). Prowadząca Monika Skwarek (sala 207)

– 15 lutego (piątek): ): od 9.00 do 12.00, poziom podstawowy (wybrane zadania maturalne z arkuszy maturalnych). Prowadząca Monika Skwarek (sala 207)

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w budynku słupskiego Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Koszalińskiej 9.
Zapisy na matematyczne ferie przyjmowane są drogą telefoniczną pod numerem 516 248 129 lub mailową: danielstaw3@wp.pl

Organizatorzy serdecznie zapraszają!Przebudowa ul. Mostnika – kolejny etap

Od poniedziałku 21 stycznia nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Mostnika związana z trwającą przebudową trzech ulic Starego Miasta w Słupsku: Kowalskiej, Mostnika i Dominikańskiej.

Zakończono przebudowę odcinka ulicy Mostnika od strony Starego Rynku do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza. Od poniedziałku 21 stycznia br. odcinek ten zostanie udostępniony dla ruchu kołowego.

Prace przeniosą się na drugi koniec ulicy – od strony Dominikańskiej. Drogowcy zajmą się przebudową  drogi  oraz  modernizacją  sieci  wodociągowej.  W  pierwszej  kolejności zamknięty zostanie kilkudziesięciometrowy  odcinek  ulicy Mostnika  od skrzyżowania  z  ulicą  Dominikańską.  W  miarę  postępu  robót  zamykane  będą kolejne  odcinki  ulicy Mostnika  w kierunku  Starego Rynku. Na ulicach Kowalskiej i Dominikańskiej ruch odbywał się będzie bez znaczących utrudnień.

Schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu :

„Przebudowa i modernizacja infrastruktury w ciągu pasów drogowych ulic: Mostnika, Dominikańska, Kowalska” realizowana jest w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


13 grudnia o 18.00  serdecznie zapraszamy na premierę filmu Marcina Prusaka i Stanisława Balcerzaka, pt.„Słupskie Powstanie Warszawskie”. Spotkanie w ramach historycznych czwartków poprowadzi Tomasz Częścik w Baszcie Czarownic przy al. F. Nullo w Słupsku.

Dlaczego po zakończeniu II wojny światowej powstańcy warszawscy rozpoczynali życie w Słupsku? Ilu ich było i jak duży wkład wnieśli w budowę polskiego Słupska? Jakie ślady zostały w Słupsku po powstańcach? Skąd się wziął fenomen organizowania w Słupsku rekonstrukcji Powstania Warszawskiego? Odpowiedzi na te pytania poszukuje film, pt. „Słupskie Powstanie Warszawskie”.

Scenariusz i reżyseria: Marcin Prusak

Zdjęcia i montaż: Stanisław Balcerzak

Projekt zrealizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Słupska i przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.


„Stan wyjątkowy”  – premiera 15 grudnia o 19.00 na Małej Scenie Nowego Teatru.

10 stycznia 2018  minęła dwudziesta rocznica tragicznej śmierci młodego kibica Czarnych Słupsk, która zapoczątkowała największe zamieszki w powojennej historii Słupska. Na ulicach miasta płonęły barykady, rzucano koktajlami mołotowa, zdemolowano 22 policyjne radiowozy, policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Bezsensowna śmierć trzynastoletniego Przemka Czai, postawa policji, a przede wszystkim kontrowersyjne decyzje prokuratury odcisnęły trwałe piętno na historii naszego miasta, stając się dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, wydarzeniem pokoleniowym. Całość wydarzeń układa się w dramatyczny scenariusz, w którym nie ma wygranych. Racje każdej ze stron wydają się słuszne, nie ma dobrego rozwiązania, a o historii, niczym w starożytnej tragedii, zadecydował los.

Czas pozwala nabrać dystansu do wypadków sprzed dwudziestu lat, jednocześnie wspomnienia okazują się nadal żywe, a pamięć o wydarzeniach stycznia 1998 roku przechowywana jest nie tylko w archiwach, ale w żywej tkance miasta – co jakiś czas wyskakując w rozmowach i opowiadaniach. 2018 rok wydaje się dobrą perspektywą, żeby o tych wydarzeniach porozmawiać ponownie. Jak tamte wydarzenia wpłynęły na miasto i jego wizerunek na świecie? Jak wpłynęły na życie uczestników? Jak na całość patrzą ludzie, którzy brali w nich udział, z perspektywy minionych 20 lat?
Spektakl jest rodzajem dokumentu, który pokazuje pewien fenomen miejski, przywołuje pamięć, jednocześnie zadając pytanie o nieuniknioność zdarzeń. Czy, jak w greckiej tragedii, wisi nad nami fatum, któremu nie sposób się przeciwstawić? Czy wybuch w jednym miejscu pozwala zapobiec czemuś po stokroć gorszemu w innym? Jak kumuluje się energia miasta i gdzie znajduje ujście dla swojego nadmiaru?

Reżyser spektaklu: Ludomir Franczak.Śmieci bez podwyżki

Miasto nie wprowadzi podwyżek związanych z opłatami śmieciowymi. Władze Słupska poinformowały o wycofaniu się z pomysłu podwyższenia cen. Zaległe koszty względem PGK mają być pokryte z budżetu.

Jeszcze niedawno ratusz chciał, aby stawki opłaty śmieciowej wzrosły do 12 zł od osoby za śmieci segregowane i 24 zł od osoby za odpadki zmieszane. Argumentowano, że jest to konieczność wynikająca z potrzeby zbilansowania systemu ponieważ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ponosi wyższe koszty.
Niespodziewanie władze miasta wycofały się z tego pomysłu. Zaproponowały jednak, żeby milion złotych dopłacić za wystawione faktury, ponieważ śmieciowy system się nie spina.  (paw)Ławeczka Waldorffa

Kilka dni temu w Parku im. Jerzego Waldorffa uroczyście udostępniono dla ogółu „Ławeczkę Waldorffa”. Happening towarzyszący odsłonięciu ławeczki był okazją spotkania mieszkańców miasta, ich jamników, sympatyków Festiwalu Pianistyki Polskiej, dobrej muzyki i ciekawych osób.

Uroczyste odsłonięcie ławeczki im. Jerzego Waldorffa to wyraz uznania dla entuzjasty i propagatora słupskiego Festiwalu Pianistyki Polskiej promującego nasze miasto w całej Polsce. Jego barwna postać na stale już związana z historią Słupska, tym razem zaskoczy nowym obliczem. Ławeczka im. Jerzego Waldorffa będzie elementem architektury, sztuką na wyciągnięcie ręki, być może skłoni do refleksji, ale przede wszystkim stworzy niepowtarzalny klimat miejsca tak bliskiemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Słupska. Waldorffowi będzie towarzyszył wierny przyjaciel, jamnik – Puzon, który wcześniej szczekał w radio, latał samolotem, występował w telewizji, a tym razem spotkać go można na słupskich plantach.
Autorką wyjątkowej rzeźby jest niezwykle ceniona artystka Dorota Dziekiewicz – Pilich, autorka m.in. projektu statuetki  Fryderyk – Nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej, akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, na swoim koncie ma przede wszystkim wiele rzeźb plenerowych, pomników, fontann i elementów małej architektury w całej Polsce i za granicą.Narodowe Czytanie –  8 września (sobota) o godzinie 12:00 w Lądowisku Kultury w Redzikowie

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekturą Narodowego Czytania jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W ramach akcji Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk serdecznie zaprasza wszystkich Państwa na wspólne czytanie, które zaplanowane jest na 8 września (sobota) o godzinie 12:00 w Lądowisku Kultury w Redzikowie. W gronie czytających znajdą się uczniowie gminnych szkół, seniorzy oraz zaprzyjaźnieni z naszą jednostką aktorzy.

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragniemy zaprosić mieszkańców Gminy Słupsk do Narodowego Czytania „Przedwiośnia”. Jesteśmy przekonani, że wspólna lektura tej wspaniałej literatury pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy nam, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Liczymy, że akcja Narodowego Czytania stanie się inspiracją do podejmowania wciąż na nowo debaty o sprawach Ojczyzny, historii, a także przyszłości naszego kraju.

Narodowe Czytanie 2018 w Lądowisku Kultury już w sobotę 8 września o godzinie 12:00, zapraszamy!Hala Namiotowa w Swołowie

W ramach Projektu: „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski.” w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zakupiła Halę Namiotową, która w trwającym tygodniu została zamontowana na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w  Swołowie.

 

 

 

 

 

Hala namiotowa to trwały obiekt, którego poszycie dachowe stanowi najwyższej jakości materiały PCV. Namiot zamontowany w Swołowie będzie używany do organizacji imprez – Gminnych Dożynek (pierwszy raz zostanie wykorzystany podczas tegorocznego Gminnego Święta Plonów), czy Święta Pomorskiej Gęsiny (11 listopada). Jego wielofunkcyjność zastosowania jest idealnym rozwiązaniem przy organizacji wszelkiego typu imprez plenerowych, festynów, pikników, koncertów, biesiad i imprez sportowych.

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 292 740,00 złSpotkanie autorskie z Mikołajem Grynbergiem, autorem książki pt. „Księga wyjścia”

UTRATY MARCOWE – 16. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku  – Serdecznie zapraszamy

18 maja o godz. 18.00 w ramach wydarzenia UTRATY MARCOWE – 16. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku w rocznicę wydarzeń Marca ’68, Kulturalny Punkt Zapalny i Słupski Ośrodek Kultury zapraszają na spotkanie z Mikołajem Grynbergiem, oraz promocję jego najnowszej książki pt.“Księga wyjścia”. Spotkanie z pisarzem poprowadzi prof. Bernadetta Żynis.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego i Miasta Słupska.

Urodzony w 1966 roku Mikołaj Grynberg, z wykształcenia psycholog, życie zawodowe związał z fotografią i twórczością literacką. Swoje wystawy prezentował niemal w każdym zakątku świata. Od wielu lat w swojej pracy porusza temat problematyki i historii polskich Żydów w XX wieku. Jest autorem albumów“Dużo kobiet”(2009),“Auschwitz – co ja tu robię?”(2010) oraz“Ocaleni z XX wieku”(2012). Wydał również zbiór rozmów“Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne”(2014) oraz tom opowiadań“Rejwach”(2016). W roku 2018 na rynku ukazała się najnowsza książka Mikołaja Grynberga pt.“Księga Wyjścia”, wydana we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.Zapraszamy do udziału w VII Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej, który odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy przy ul. Witosa 11.

Cele przeglądu:
1. Promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych.
2. Promowanie młodych talentów i inspiracja do poszukiwań artystycznych.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej.
4. Konfrontacja dokonań twórczych.
5. Rozwój twórczości literackiej i muzycznej.
6. Zachęcenie do śpiewania poezji lokalnych twórców.
7. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.

Uczestnikami Przeglądu mogą być soliści i zespoły wokalne. Wiek uczestników: od 13 do 26 lat. Z udziału w Przeglądzie wyłączony jest ubiegłoroczny laureat Nagrody Głównej, który bierze udział w pracach jury.

Szczegółowych informacji udziela: Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, ulica Szarych Szeregów 14B w Słupsku, tel. 59 844 57 58, e-mall: biuro@cer.slupsk.pl, www.cer.slupsk.pl.

Białe Bociany 2018

Można składać wnioski o Nagrody Starosty Słupskiego dla twórców i działaczy kultury

Do końca kwietnia br. można składać wnioski o przyznanie dorocznych Nagród Starosty Słupskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Można ubiegać się o nagrody pieniężne i Nagrody „Białego Bociana 2018”, przyznawane wraz z gratyfikacją finansową.  

Wnioski wraz z opisem zgodnym z paragrafem 4 regulaminu przyznawania nagród, tj. zawierającym dane osobowe kandydata/kandydatów (imię nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę podmiotu  i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia, oraz jego znaczenia dla kultury należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zych@powiat.slupsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. W przypadku nadesłania zgłoszeń pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego.

O przyznanie nagrody mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne na rzecz wskazanych kandydatów, w szczególności laureatów konkursów. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Za to samo osiągniecie można otrzymać tylko jedną nagrodę.

Nagrody zostaną uroczyście wręczone laureatom podczas Powiatowych Obchodów Dnia Działacza Kultury pod koniec maja br.  Kulturalne stypendia

Prezydent Słupska przyznał coroczne stypendia w dziedzinie kultury. Komisja stypendialna miała do rozpatrzenia 19 wniosków złożonych przez twórców, animatorów i artystów. Po wnikliwej ocenie  stypendia przyznano:

1. Marcinowi Prusakowi – dziennikarzowi, nagrodzonemu za najlepszy debiut dziennikarski roku 2004 w redakcji Dziennika Bałtyckiego, stypendyście Marszałka Województwa Pomorskiego w 2016 r., autorowi filmów dokumentalnych: „Po ich trudzie pozostał tylko ślad” 2016r. oraz „Ułani, ułani 2.0” 2017r. Stypendium w wysokości 4 500 zł przeznaczone zostanie na realizację filmu dokumentalnego „Słupskie Powstanie Warszawskie”.

2. Henrykowi Klaji – artyście plastykowi zajmującemu się malarstwem, grafiką i rysunkiem, który studiował projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu a także był wykładowcą Akademii Pomorskiej w Słupsku. Stypendium w wysokości 9 000 zł przeznaczone zostanie na przygotowanie nowych prac malarskich i rysunkowych oraz zorganizowanie wystawy „Henryk Klaja – sztuka w czasach # Niepodległości”.

3. Łukaszowi Sasko – artyście muzykowi, związanemu działaniami artystycznymi z zespołami „Ze Velocipedes”, „B=Hearts”, koncertującemu między innymi z takimi zespołami jak „The Fruitakes”, „Side Roads”, współpracującemu z takimi muzykami jak Tymon Tymański i Irek Wojtczak. Stypendium w wysokości 9 500 zł przeznaczone zostanie na realizację spektaklu muzycznego „Tlen”.

4. Mikołajowi Prynkiewiczowi – absolwentowi Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, aktorowi PTL „Tęcza”, stypendyście Marszałka Województwa Pomorskiego w 2017 r. Stypendium w wyśokosci 2 000 zł przeznaczone zostanie na realizację performanc’u tanecznego „W niedzielę to ja chodzę na dancefloor” .Do przedszkola marsz !!!?

Rozpoczął się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapisanie dziecka do przedszkola odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO. Adres strony dla rodziców to https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, 2 pkt 1-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)

1. wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność kandydata;

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność obojga rodziców;

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r.)

1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

2. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt.

3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt;Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Badanie jest bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badanie można zgłosić się w dowolnej miejscowości niezależnie od miejsca zamieszkania.

Mogą w nim uczestniczyć ubezpieczone panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie:

·       w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu

·       lub otrzymały wynik ze wskazaniem do wykonania badania po 12 miesiącach ( dotyczy kobiet, u których w rodzinie wykryto raka piersi u matki, siostry, córki lub w badaniu genetycznym stwierdzono mutacje w genach BRCA 1 i BRCA 2 )

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Badania mammograficzne w mammobusie  odbędą się w następującej lokalizacji:                 

Słupsk – 25 kwietnia 2018 przy sklepie Kaufland, ul. Kołłątaja 25               

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub nahttp://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlategoprosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografiiąbrowiak.Dzień Niepodległości – 11 listopada

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu słupskiego do udziału w uroczystościach poświęconych 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2017 r. :

Słupsk

godz. 9.50 – zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych przed wejściem do kościoła Mariackiego,

godz. 10.00 – uroczystości religijno-patriotyczne w kościele Mariackim, przejście pod pomnik Żołnierza Polskiego na pl. Zwycięstwa,

godz. 10.30 – wystawienie posterunków honorowych przez wojsko i harcerzy przy pomniku Żołnierza Polskiego,

godz. 11.15 – początek uroczystości przy pomniku, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa, składanie wiązanek.

Pl. Zwycięstwa:

 –  pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 7. Brygadę Obrony Wybrzeża w Słupsku i Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie,

–  Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Grzmot”,

–  stoisko Małych Patriotów: – Przedszkola Miejskie: nr. 12 Niezapominajka i nr. 19 Słupski Chłopczyk,

– grochówka.

Ustka

godz. 10.00 – nabożeństwo w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NMP Gwiazdy Morza,

godz. 12.00 – uroczystość oficjalna pod Pomnikiem Państwa Podziemnego przy ul. Armii Krajowej, apel pamięci, składanie wiązanek kwiatów,

godz. 12.30 – Marsz Niepodległości ulicami miasta (wyrusza spod Pomnika Państwa Podziemnego, a potem ulicami Grunwaldzka, Marynarki Polskiej, Wyszyńskiego).

Kępice

godz. 11.00 – uroczystości rozpoczną się Mszą Święta w Kościele Parafialnym Matki Bożej Różańcowej w Kępicach w intencji Ojczyzny,

godz. 12.30 – przekazanie przez Nadleśnictwo Warcino i otwarcie wypożyczalni rowerowej w Kępicach przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice, żywa flaga z ludzi, rajd rowerowy i pieszy ze smatfonem (dla każdego uczestnika upominek),

godz. 15.00  – przemarsz z pochodniami sprzed budynku Nadleśnictwa Warcino na Pl. Ks. Prałata Alfreda Osipowicza w Kępicach,

godz. 17.00 – Powiatowy Konkurs Piosenki Strażackiej i Patriotycznej w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice.

Oprócz oficjalnych obchodów święta, planowane są liczne imprezy towarzyszące w powiecie słupskim.Zdarzenia policyjne

W Warblewie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena. Gdy chcieli go zbadać alkomatem, kierowca zbiegł uciekł. Zatrzymany po pościgu chciał wręczyć policjantom łapówkę.

Podczas badania alkomatem okazało się, że 54- latek był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono ponad 1,1 promila alkoholu. Gdy policjanci zaczęli sprawdzać i wypisywać dokumenty, zatrzymany zaproponował im 2,5 tysiąca złotych za odstąpienie od czynności. Pijany kierowca został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i do czasu wyjaśnienia okoliczności popełnienia obu przestępstw został osadzony w policyjnym areszcie. Za próbę wręczenia policjantom łapówki w zamian za odstąpienie od czynności służbowych grozić mu może kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Poniesie także konsekwencje związane z ucieczką i kierowaniem samochodem będąc w stanie nietrzeźwości.BMW uderzyło w przyłącze gazowe na budynku przy ul. Nad Śluzami. Na miejsce zdarzenia natychmiast przyjechały służby ratownicze. Doszło do rozszczelnienia instalacji. W akcji wzięło udział sześć zastępów straży pożarnej i podjęto decyzję o ewakuacji lokatorów budynku numer 10, 11, 12 i 13. Tymczasowy punkt ewakuacji zorganizowano w autobusach podstawionych przez MZK. Jak się dowiedzieliśmy detektory wskazywały na gaz, który gromadził się w pomieszczeniach piwnicznych. Pracownicy pogotowia gazowego przystąpili do doraźnego uszczelnienia przyłącza. Po przewietrzeniu budynku i weryfikacji detektorami w budynku nie stwierdzono występowania stężenia gazu ziemnego. Około godz. 22 wszyscy mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań.Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 6 w Nowej Dąbrowie. – Kierujący audi jadącym w kierunku Słupska postanowił skręcić w lewo na stację benzynową. Gdy wykonywał prawidłowy manewr skrętu w tył jego samochodu uderzył TIR wiozący grube bale drewna. Audi jechały cztery osoby: kobieta, dwóch mężczyzn i dziecko. Kobieta mimo reanimacji zmarła na miejscu. Pozostali ranni trafili do szpitala. Na miejscu wypadku pracowała policja, pogotowie i dziewięć zastępów straży pożarnej. Przez kilka godzin trasa była nieprzejezdna. Policja ustala szczegóły tragicznego zdarzenia.Na trasie między Słupskiem a Bruskowem doszło do wypadku. Kierowca osobowego auta uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć.

Do tego tragicznego wypadku doszło w godzinach rannych. Na drodze powiatowej łączącej Słupsk z Bierkowem kolumnę dwóch aut próbowała wyprzedzić 64-letnia mieszkanka powiatu słupskiego. Jak usłyszeliśmy, kierowca jadącego przed toyotą yaris,volvo zaczął wyprzedzać w tym samym momencie, co starsza kobieta. Podczas tego manewru uderzył w bok toyoty i doprowadził do tego, że auto zjechało na pobocze i uderzyło w drzewo. Kobieta poniosła śmierć na miejscu.Znikną zatoczki ?

Ratuszowi w Słupsku chcą zlikwidować część zatoczek autobusowych w mieście. Pierwsze miałyby zniknąć te przy ulicy Sienkiewicza i ulicy Tuwima. Zmienione zostaną również zatoczki przystankowe przy ulicy Armii Krajowej. Również koncepcja przebudowy ulicy Zygmunta Augusta i Piłsudskiego zakłada, że autobusy MZK będą zatrzymywać się na jezdni. Jak usłyszeliśmy ma być to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy po likwidacji zatoczek będą stawali bezpośrednio na ulicy wzdłuż krawężnika. Pozwoli to na swobodniejsze niż dotychczas włączenie się do ruchu. Pasażerowie powinni być też zadowoleni, ponieważ zyskają większą powierzchnię chodnika.

Likwidacja jest zwyczajnie bardziej opłacalna niż remont. „Zabudowa zatok byłaby ze szkodą dla bezpieczeństwa ruchu” – napisał w opracowaniu na ten temat Zbigniew Wiczkowski, członek Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy prezydencie Słupska. „Każdy pojazd zatrzymany na pasie ruchu stanowi zagrożenie i wymaga od innych uczestników ruchu drogowego zwiększonej ostrożności” .

Niedawno, przy okazji remontu wiaduktu w ciągu alei 3 Maja, poszerzono chodnik. W tym miejscu przez cały okres remontu autobusy zatrzymywały się na jezdni. Było nerwowo. Kierowcy wymijający stojące autobusy, stwarzali niejednokrotnie niebezpiecznie sytuacje.Zmiana nazw ulic

W związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obowiązujące nazwy ulic nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.

Z pomysłem zmiany nazw 10 słupskich ulic wyszła przewodnicząca Rady Miasta, która mając na uwadze wszelkie dyskusje oraz wynikające z nich wnioski, zaproponowała projekt odpowiedniej uchwały w sprawie zmian nazw 10 ulic w Słupsku.

Zaproponowano następujące zmiany nazw ulic:

1) Gwardii Ludowej na MKS Cieśliki,

2) Wincentego Rzymowskiego na Bitwy Warszawskiej,

3) Stanisława Budzyńskiego na prof. Zbigniewa Religi,

4) Franciszka Fiedlera na Arkadego Fiedlera,

5) Wincentego Matuszewskiego na Jeana Sibeliusa,

6) Stanisława Pestkowskiego na Tadeusza Mazowieckiego,

7) Stanisława Trusiewicza na Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

8) Mieczysława Kozłowskiego na Władysława Bartoszewskiego,

9) Jana Tyszki na Anny Walentynowicz,

10) Bronisława Wesołowskiego na Łukasza Cieplińskiego.

Ważne jest również to, że zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy zmiana nazwy ulicy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.Wymyśliły zgniatacz do puszek

Uczennice Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zostały finalistkami X edycji konkursu „Młody Innowator”. Młode słupszczanki skonstruowały prototyp urządzenia do zgniatania puszek i plastikowych butelek po napojach. Finał konkursu odbędzie się w Warszawie.

Szkolne innowatorki to: Joanna Kołodziejska z klasy trzeciej Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Katarzyna Wrońska z klasy czwartej Technikum Weterynarii.

Konkurs „Młody Innowator”, organizowany jest przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Słupszczanki awansowały do ostatniego finałowego etapu konkursu , który odbędzie się w Warszawie.

Wymyślone przez słupszczanki urządzenie nosi nazwę „PUSH – CA[N]. Bądź EKO i zaoszczędź miejsce w trzech krokach.” Pracę nad innowacją uczennic nadzorowała Monika Skwarek, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.Uczniowie z Niemiec w Słupsku

Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku gościli swoich niemieckich rówieśników mieszkających w Mülheim an der Ruhr. Wizyta odbyła się w ramach wymiany młodzieży. Niemieccy uczniowie wraz z opiekunami przebywali w Słupsku przez tydzień.

Na przełomie i października słupscy uczniowie „Informatyka” odwiedzili partnerską szkołę w Mülheim an der Ruhr, Teraz w ramach rewizyty do Słupska przyjechała niemiecka młodzież, która spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem przez gospodarzy. Słupszczanie zapewnili pobyt uczniom oraz nauczycielom z Niemiec w swoich rodzinnych domach. Młodzież zza zachodniej granicy miała okazję poznać ciekawe miejsca i zabytki Słupska. Wszyscy mieli też możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć w gabinecie Prezydenta Słupska.

Zorganizowano ciekawą wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego, aby tam podziwiać największe pasmo ruchomych wydm w Europie. Interesującym punktem programu była również wycieczka do Gdańska. Jednak największe wrażenie zrobiła na wszystkich wizyta w Muzeum II Wojny Światowej.

Kulminacyjnym punktem pobytu niemieckich uczniów była pożegnalna impreza, w trakcie której goście mogli skosztować smakołyków tradycyjnej kuchni polskiej. Żacy z Niemiec wzięli również udział we wspólnych zajęciach szkolnych.Uczniowie seniorom

Dom Pomocy Społecznej „Leśna oaza” przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Życie w tej placówce biegnie swoim wyznaczonym rytmem. Klimat Domu tworzą jego domownicy, zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy. Jednak szczególną rolę w kształtowaniu atmosfery tego miejsca pełnią goście. Wśród nich są uczniowie działający w Szkolnym Klubie Wolontariusza. Dzięki ich świątecznym wizytom, życie w „Leśnej oazie” ożywia się, nie jest tak monotonne i ma barwniejszy wymiar. To niezwykłe spotkania pokoleń, które niosą w sobie ogromny ładunek emocjonalny. Jak usłyszeliśmy już sama zapowiedź spotkania z uczniami, sprawia seniorom dużo radości.

Uczniowie zaangażowani we współpracę z „Leśną oazą” uczą się bezinteresownych działań na rzecz drugiego człowieka, zrozumienia i szacunku dla osób starszych oraz wrażliwości na potrzeby innych.Słupskie PO zmieniło siedzibę

Biura parlamentarne senatora Kazimierza Kleiny i posła Zbigniewa Konwińskiego znajdą się teraz w kamienicy przy al. Sienkiewicza 20.

Przenosiny to rezultat podwyżki czynszów, którą wprowadził prezydent Robert Biedroń w miejskich lokalach użytkowych. Jak usłyszeliśmy słupscy działacze Platformy Obywatelskiej zdecydowali się na przenosiny, ponieważ w kamienicy, która należy do starostwa słupskiego, znaleźli lepsze warunki niż w miejskiej kamienicy przy al. Sienkiewicza 7.

W nowym miejscu Platforma Obywatelska wynajmuje trzy pokoje. Już zostały wymalowane i przystosowane do nowych funkcji.

W budynku przy ul. Sienkiewicza 20 znajduje się także nowe biuro SLD, ale ono jest usytuowane na trzecim piętrze. Nie jest wykluczone, że w tej samej kamienicy lokalizację znajdzie także biuro PSL, które na razie funkcjonuje bez oficjalnego biura w mieście.Praworządne Liceum

I LO zajęło 23 miejsce w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH oraz uzyskało status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku, jako szkoła, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, historyczna oraz z dziedziny praw człowieka, stoi na wysokim poziomie.

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno-prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w Polsce przez różne podmioty, w tym SEO COPTIOSH.

O miejscu szkoły w rankingu decyduje liczba punktów za wszystkich olimpijczyków wszystkich olimpiad.Prace społeczne za podpalenie aut Aleksandra Jacka

Sąd Okręgowy w Słupsku zmienił wyrok w sprawie podpalenia aut Aleksandra Jacka i jego żony. Andrzej O. i Czesław M. winni, ale nie muszą pójść do więzienia. Sąd Rejonowy skazał Czesława M. na rok bezwzględnego więzienia, a jego mocodawcę na osiem miesięcy odsiadki bez zawieszenia. Teraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego obaj sprawcy mają ograniczenie wolności i wykonanie prac społecznych.
Przypomnijmy:

Do podpalenia samochodów Aleksandra Jacka i jego żony doszło wieczorem 9 kwietnia 2013 roku w Słupsku. Motywem działania Andrzeja O. miał być odwet za to, że Stowarzyszenie Nasz Słupsk Aleksandra Jacka interesowało się sytuacją administracyjno-prawną budynku należącego do Andrzeja O. przy ul. Sobieskiego 31 w Słupsku. Z kolei Czesław M. podpalił oba auta, by ratusz umorzył jego matce długi czynszowe za sklep. I tak się stało.

W trakcie procesu słupski przedsiębiorca Andrzej O. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Natomiast Czesław M. przyznał się i dzięki jego wyjaśnieniom umorzoną wcześniej w Słupsku sprawę, gdańska prokuratura zakończyła aktem oskarżenia. Czesław M. prosił o łagodną karę, co poparli prokurator i oskarżyciele posiłkowi.Nagrodzeni w XII Olimpiadzie „Gwiezdny Krąg”

XII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowana jest przez Miasto Słupsk, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” i Słupski Instytut ds. Młodzieży . Gala wręczenia nagród dla zwycięzców odbyła się w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Swoją obecnością galę uświetnili Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, który był przewodniczącym składu jury podczas finału, Róża Thun i Janusz Lewandowski – Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz Czesław Elzanowski – Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego V kadencji.adowolenie

Każdy z finalistów tegorocznej edycji Olimpiady był zwycięzcą. Troje najlepszych w nagrodę otrzyma wyjazdy na staże do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Bruskeli ufundowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Pozostali finaliści odbędą wyjazdy studyjne do Brukseli ufundowane przez europosłów Jarosława Wałęsę i Janusza Lewandowskiego.

Lista laureatów XII edycji Olimpiady „Gwiezdny Krąg”:

I miejsce – Karol Piwoński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie;

II miejsce – Małgorzata Mróz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie;

III miejsce – Jakub Kocjan z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie;

IV miejsce – Katarzyna Rybarczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu;

V miejsce – Rafał Ramut z Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu;

VI miejsce – Robert Lisiewicz z Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze;

VII miejsce – Aleksandra Filipiak z LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie;

VIII miejsce – Dominik Puchała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie;

IX miejsce – Kacper Miller z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Poitechniki Łódzkiej w Łodzi;

X miejsce – Klaudia Badzyńska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie;

XI miejsce – Karol Lebiedziński z XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Krystyna Łybacka, Róża Thun, Danuta Jazłowiecka, Lidia Geringer de Oedenberg, Jerzy Buzek, Michał Boni i Krzysztof Hetman.Miejsce dla przedszkolaka

Trwa rekrutacja do słupskich przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć do wybranej placówki do 5 maja 2017 r.

Kryteria naboru:

1. kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – wymagane oświadczenie – 30 pkt,

2. kandydat, który jest niepełnosprawny – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – 30 pkt,

3. kandydat, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów, oboje rodziców/prawnych opiekunów lub rodzeństwo jest niepełnosprawne – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – 30 pkt,

4. kandydat, który jest wychowywany samotnie przez ojca lub matkę – wymagany prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu, lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – 30 pkt,

5. kandydat, który objęty jest pieczą zastępczą – wymagany dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,

6. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – wymagane oświadczenie – 30 pkt,

7. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej – 30 pkt,

8. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – wymagane zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia, lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o nauce w systemie dziennym – 40 pkt,

9. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – wymagane zaświadczenie o zakresie i wysokości świadczeń pomocy socjalnej – 10 pkt.

Komisje rekrutacyjne ogłoszą wstępne wyniki rekrutacji 12 maja 2017 roku. Do 18 maja br. rodzice potwierdzają pisemnie chęć pozostawienia swojej pociechy w wybranym przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 19 maja 2017 komisje podadzą listę przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. Rozpocznie się wówczas procedura odwoławcza oraz postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanie przedszkolne będą mogły realizować w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku oraz w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnym nr 32 w Słupsku (od roku szkolnego 2017/2018 także oddział specjalny). Niezbędne informacje oraz terminy wraz ze szczegółowymi regulaminami dostępne są na Miejskim Portalu Edukacyjnym oraz poniżej.Listy do Ziemi

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”, która jest elementem IX edycji programu „Po Stronie Natury”. Jej celem jest uwrażliwianie Polaków na kwestię dbania o środowisko naturalne dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. W czasie akcji w całej Polsce dzieci i młodzież w napisanych przez siebie listach będą zachęcać dorosłych do proekologicznych zachowań i działań na rzecz natury.

Autorem i organizatorem akcji Listy dla Ziemi jest Fundacja ekologiczna ARKA, będąca partnerem programu „Po Stronie Natury” prowadzonego przez firmę Żywiec Zdrój wraz z Lasami Państwowymi i PTTK. W Słupsku w pisaniu listów weźmie udział 16 placówek oświatowych – 12 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum.

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 1000 gmin, ponad 10 000 gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ponad milion uczestników! Akcja „Listy dla Ziemi” polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze, który wraz z materiałami edukacyjnymi zostanie przekazany przez organizatora do gmin zgłaszających się do akcji. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołachZaproszenie na konferencję ” Postaw na słońce”.

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku uczestniczą w ogólnopolskim projekcie – konkursie ” Postaw na słońce”. Jak się dowiedzieliśmy celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat odnawianych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych.

Po pierwszym półrocznym etapie składającym się z ośmiu zadań konkursowych, zespół „budowlanki” w składzie: Eliza Kępa, Urszula Sosnowska, Wiktoria Wojewoda, Anna Skierka, Weronika Luhm, Natasza Górnicka, Bartosz Bińczyk, Kamil Lisek, Artur Kikhia, Arkadiusz Wasielewski zajął II miejsce z sumą punktów 1091. W ramach II etapu projektu uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku pragną zaprosić Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniu 9 maja 2017r, o godzinie 10:00, w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 3.

Tematem przewodnim konferencji jest budowa instalacji fotowoltaicznych i możliwości ich dofinansowania.Będzie kanalizacja deszczowa na terenie SSSE  Redzikowo

27 kwietnia br. podpisano umowę na “Budowe sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Redzikowo – Wieszyno, terenów objętych statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Słupsk “. Jest to ważna inwestycja dla dla firm zlokalizowanych na terenie SSSE Redzikowo, a także dla przyszłych inwestorów. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowym EKO – WAPNO BIS Sp. z o.o., z Inowrocławia. Wartość inwestycji to 1 814 311,01 zł. Brutto. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na połowę grudnia bieżącego roku.Stypendia dla rodzin

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Stowarzyszenia SPES oraz w dokumencie Stypendia SPES – informacja.

Jeżeli znasz rodzinę spełniającą kryteria programu, przekaż im wiadomość o możliwości uzyskania stypendium.8 Wspaniałych

W Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku odbyła się kolejna edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Komisja po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu kandydatów wyłoniła spośród 17 zgłoszonych kandydatur (6
ze Słupska i 11 z powiatu słupskiego).
8 Wspaniałych:
Bartosz Kowalczyk z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
Katarzyna Piotrowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy
Matylda Wiśniewska z Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach
Kacper Firkowski z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
Kamil Płatek z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku
Nikola Latała z Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach
Paulina Haręża z Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy
Karolina Tusińska z Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy
W eliminacjach ogólnopolskich
powiat słupski reprezentować będzie Bartosz Kowalczyk.
Wyróżnienia otrzymali:
Dominika Bieńczak z Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach
Joanna Katafiasz z IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku
Wyróżnienia w kategorii „Ósemeczka”:
Nikola Gdowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy
Oliwia Lewińska z Zespołu Szkół Samorządowych w KobylnicyBrowarium najlepsze

W rankingu specjalistycznego portalu Rate Beer słupski sklep Browarium jest najlepszym sklepem z piwem w Polsce. Rate Beer to jedna z najbardziej znanych na świecie stron internetowych zajmujących się piwem i browarnictwem. Portal powstał w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku. Znaleźć można na nim ponad 4,5 mln ocen dotyczących 200 tysięcy piw produkowanych przez 16 tysięcy browarów na całym świecie. Co roku Rate Beer publikuje rankingi dotyczące nie tylko tego, które piwo jest najwyżej oceniane, ale także gdzie je można kupić. Klasyfikacje dotyczą poszczególnych krajów. W tej kategorii za 2016 rok za najlepszy sklep z piwem w Polsce uznano Browarium w Słupsku. Sklep istnieje od sześciu lat. Na początku w ofercie było sto piw, głównie regionalnych, co wówczas w Słupsku było nowością.

Obecnie w sprzedaży jest 800 różnego rodzaju piwa, w tym 500 to piwa polskie). W Browarium można znaleźć piwa produkowane przez małe polskie i zagraniczne browary. Są piwa tradycyjne, a także smakowe czy też produkowane w małych seriach.Minisatelita ze Słupska

Czwórka licealistów ze Słupska buduje minisatelitę, której zadaniem będzie zbieranie danych dotyczących temperatury i ciśnienia. Urządzenie zwane CanmSat mieści się w pojemniku nie większym niż puszka po napoju. Jego zadaniem jest przeprowadzenie kilku badań i eksperymentów podczas lotu małą rakietą lub balonem na wysokość od kilkuset metrów do kilku kilometrów, a następnie w trakcie opadania na spadochronie. Jak usłyszeliśmy słupski minisatelita spełnia wszystkie wymogi. Wypełnia także podstawową misję, czyli zbieranie danych dotyczących temperatury i ciśnienia. Dodatkowo poprzez badanie światła urządzenie bada atmosferę. Dlatego w puszce młodzi twórcy umieścili różnego rodzaju czujniki. Obudowa satelity została wydrukowana za pomocą drukarki 3D. Swoją satelitarną „zabawkę” na początku kwietnia zaprezentują na poligonie w Nowej Dębie pod Sandomierzem. Patrycja Miotk, Kamil Świderski, Rafał Olejniczak i Daniel Szynszecki. twierdzą, że największym wyzwaniem dla nich podczas budowy urządzenia było zmieszczenie w nim wszystkich podstawowych systemów składających się na prawdziwego satelitę: zasilania, modułu komunikacji czy komputera pokładowego.Biedroń na prezydenta

Robert Biedroń zadeklarował ponowny start w wyborach samorządowych i chce zostać prezydentem Słupska. Powiedział, że chce kontynuować dobrą politykę odpartyjniania miasta.

Biedroń nie zamierza kandydować jako kandydat polityczny. Jeśli jednak doszłoby do zmiany prawa i w miastach typu Słupsk mogliby kandydować tylko kandydaci partii politycznych, to będzie się zastanawiał, co zrobić. Na razie tylko Zbigniew Konwiński, lider PO w Słupsku zadeklarował, że według niego najlepszym kandydatem na prezydenta Słupska z ramienia PO byłaby Beata Chrzanowska, obecna przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadała.Kaszubskie potrawy

Gimnazjaliści ze Słupska rywalizowali w konkurencjach związanych z gotowaniem kaszubskich potraw. 21 dwuosobowych drużyn mierzyło swoje kulinarne siły gotując tradycyjne potrawy, których podstawą była kasza. Młodzi kucharze zachowując kaszubską tradycję potrafili ją przyrządzić np. z ananasem czy imbirem. Dużym powodzeniem cieszyły się kaszubskie ciszki.. Regionalny Konkurs Kulinarny, to pomysł realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych przy ul. Przemysłowej 100 we współpracy ze Słupskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W drugiej edycji konkursu zostaną przeprowadzone trzy etapy, podczas których uczniowie będą przyrządzać kaszubskie dania tematycznie związane ze wskazanym składnikiem. Do konkursu zgłosiło się 21 dwuosobowych zespołów ze szkół z Redzikowa, Jezierzyc, Gogolewa, Sycewic, Dębnicy Kaszubskiej, Łupawy i Gimnazjum nr 6 w Słupsku. Każda drużyna ma na przygotowanie własnej wariacji kaszubskiej potrawy 90 minut.Młodzi kucharze

Gimnazjaliści ze Słupska mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę gastronomiczną i uczestniczyć w warsztatach kulinarnych . Zajęcia w kuchni uczniów Gimnazjum nr 2, nr 5 i nr 6 miały na celu sprawdzenie ich umiejętności kulinarnych oraz predyspozycji do zawodów gastronomicznych. W przygotowaniach uczestniczyli uczniowie klasy dobrego smaku II CK z ZSP nr 1 wraz z opiekunami Agnieszką Zielińską, Grzegorzem Dacków i Moniką Kujawą.Niepełnosprawni do PION-u

Fundacja Progresja w ramach projektu „Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunów na BEZPŁATNE porady radcy prawnego. Specjalista dyżurować będzie we wtorki i czwartki od 11:00 do 15:00 w biurze PION przy ul. Sienkiewicza 18. W celu skorzystania z usług specjalisty PION należy się zarejestrować – można to zrobić telefonicznie pod numerem (59) 726 01 78, e-mailowo (slupsk@iPION.pl) lub osobiście w biurze PION.

Informacje o szczegółach projektu przekazuje Fundacja Progresja (link) – biuro mieści się przy ul. Filmowej 2, II piętro, tel.: (59) 722 20 88.Salus kontra czerniak

Centrum Zdrowia Salus Sp. z o. o. w Słupsku zaprasza kobiety i mężczyzn w wieku 30-50 lat na bezpłatne badania przesiewowe mające na celu zdiagnozowanie czerniaka skóry. Badania będą realizowane w Poradni Dermatologicznej SALUS w Słupsku przy ul. Zielonej 8 (rejestracja pod numerem (59) 848 90 00 lub pod adresem e-mail rejestracja@salus.com.pl).

Czerniak skóry jest nowotworem złośliwym skóry. Najczęściej powstaje w obrębie znamion barwnikowych, nazywanych czasami potocznie pieprzykami. Jeśli czerniak jest wykryty w bardzo wczesnym okresie, może być w pełni wyleczalny. Na czerniaka można zachorować w każdym wieku, jednakże częstość zachorowań zwiększa się po 30 roku życia u kobiet i po 40 roku życia u mężczyzn. Ponadto ryzyko zachorowania na czerniaka jest największe wśród populacji osób o jasnej karnacji opalających się na różowo, u których szybko dochodzi do oparzeń skóry. Z badań naukowych wynika, że występujące zachorowania są najczęściej skutkiem oparzeń słonecznych, powodujących uszkodzenie naturalnych mechanizmów sterujących regeneracją skóry.

Na terenie Słupska badania videodermatoskopowe w kierunku zdiagnozowania czerniaka skóry od 2009 r. finansowane są ze środków budżetu Miasta Słupska.

Celem programu jest ograniczenie i zatrzymanie wzrostowych wskaźników zachorowalności na czerniaka złośliwego skóry w regionie Miasta Słupska.Słupsk z Zamenhofem

Radni Słupska na wniosek prezydenta miasta Roberta Biedronia ogłosili 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa. W ramach cyklu imprez związanych z postacią twórcy języka esperanto w mieście odbyło się kilka ciekawych spotkań oraz wystaw. Organizatorem większości z nich było Polskie Stowarzyszenie Europa Demokracja – Esperanto. Wspólnie z II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza zaprezentowano Senacką wystawę Esperancką pn. „130 lat języka esperanto”

Uczestnicy wystawy mogli obejrzeć przygotowane dokumenty, publikacje, książki, broszury oraz przewodniki w języku esperanto.Napad w parku

W parku im. Jerzego Waldorfa w Słupsku doszło do brutalnego rozboju. Na spacerującą po parku 70-letnią kobietę napadł mężczyzna. Uderzył staruszkę drewnianą pałką po czym wyrwał jej torebkę i uciekł. Ranna kobieta trafiła do szpitala.

Powiadomieni o napadzie policjanci zabezpieczyli cały teren i podjęli próbę zatrzymania bandyty. Jeden z policyjnych patroli szybko namierzył napastnika w okolicy przejścia podziemnego. Na widok radiowozu mężczyzna odrzucił od siebie foliową torbę i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Okazało się, że w torbie znajdowały się dokumenty oraz rzeczy należące do poturbowanej słupszczanki.

Zatrzymany to 56-letni bezdomny, który trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po przesłuchaniu napastnik usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za to przestępstwo grozi mu do 12 lat więzienia.

0